A les 20 hores i 32 minuts començava, al saló de plens de l’Ajuntament de Pedreguer, la sessió ordinària del mes d’octubre, l’ordre del dia i el desenvolupament de la qual fou, a grans trets, tal com segueix:

 1. Aprovació de l’acta anterior, de 29 de setembre.

Va aprovar-se per unanimitat sense cap canvi.

2. Resolucions d’Alcaldia.

3. Compte General de l’exercici 2015

Després d’haver estat exposat al BOP durant un mes i no haver rebut cap al·legació, com és habitual cada any, havia d’aprovar-se el Compte General de 2015, que ja va tractar-se anteriorment en la Comissió Especial de Comptes.

El més destacable és l’important quantitat de la Tresoreria d’aquest Ajuntament, que manté més o menys la xifra de 2014 (que es va tancar amb un saldo als bancs de 963.867,22 €), arribant en 2015 a un saldo de 808.349,86 €; aquesta liquiditat encara seria superior si tenim en compte que a finals d’aquest any ja havien començat a pagar-se les certificacions d’obra del Pavelló d’Esports, que venen subvencionades per Conselleria.

Quant al compte de resultats, cal destacar que si l’any 2012 ja va haver-hi un bon estalvi de més d’1.300.000 € i el 2013 encara es va superar aquesta xifra, arribant al 1.600.000 € (si bé aquest increment no es va deure tant a la baixada de despeses com va ocórrer en 2012, sinó més bé a la pujada dels ingressos, en concret als ingressos tributaris, ja que els ingressos corresponents a subvencions van disminuir considerablement), en 2014 es va arribar als 1.805.533,05 €, gràcies a l’increment d’ingressos com l’any anterior, però en aquesta ocasió per ingressos de transferències i subvencions. En 2015, al seu torn, el compte de resultats ha donat positiu en 1.553.211,96 €, havent disminuït lleugerament respecte de l’exercici anterior per un increment de la despesa corrent i una disminució en ingressos (arran del fet que l’any 2014 es van reconèixer les contribucions especials de la Solana, per la qual cosa els ingressos van ser majors de l’habitual).

És digne d’esment també el fet que l’exercici 2015, com havia passat ja en els de 2013 i 2014, s’ha liquidat sense que quedara cap despesa aprovada com a pendent d’aplicació, situació que fins aleshores i des de feia molts anys era habitual en major o menor mesura.

També són dades destacables els indicadors pressupostaris, financers i patrimonials, que mostren una molt bona evolució des de 2011 (i encara més de més enrere….). Així, per exemple, l’endeutament per habitant ha passat de 598,8  l’any 2011 a 322,05 € i el fons de líquids de l’Ajuntament (és a dir, la liquiditat immediata de què disposa) de 74.525,94 a 808.349,86 € en el mateix lapse de temps. La inversió per habitant s’ha situat en 2015 en 134,94 €, havent estat de 107,02 € en 2014.

Tot plegat, doncs, és una bona mostra del bon govern aplicat en matèria econòmica des que COMPROMÍS va fer-se càrrec de la Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Pedreguer l’any 2011.

Va aprovar-se amb l’abstenció del PP i el vot favorable de la resta de grups.

4. Expedient núm. 5 de modificació de crèdits del Pressupost Municipal.

Per tal de tramitar el Programa d’Actuació Integrada (PAI) per Gestió Directa dels Sectors 5, 6 i 7 del Sòl Urbanitzable Industrial Oquí de Pedreguer, tal com preveia el següent punt de l’ordre del dia, era necessari el compliment de l’article 128 de la LUV quant a la disponibilitat de recursos. Segons aquest article, l’Ajuntament havia de preveure “la disponibilitat de recursos pressupostaris per a finançar l’actuació sense ingressar quotes d’urbanització, en previsió de la retribució en terrenys o de l’impagament d’elles, encara que siga parcialment, per un valor mínim equivalent al 5 % de les càrregues d’urbanització”. Ja que l’import global de l’actuació està xifrat en 15.361.273,47 €, el 5 % resulta 768.063,67 €, modificació que es proposava en aquest expedient. Els crèdits de la modificació proposada estaven finançats amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior. (Ací podeu trobar-ne la documentació: 1, 2, 34, 5 i 6).

El portaveu de COMPROMÍS, Blai Server, va assenyalar que el nostre grup hi votaria a favor, atés que votarien favorablement també el punt següent, per a dur endavant el qual era necessària aquesta modificació de crèdits.

El punt va aprovar-se amb els vots favorables de COMPROMÍS, PSPV-PSOE i PP.

5. Proposta d’acords del PAI Oquins.

El fet que s’hagen produït diverses modificacions substancials en aquest projecte des que en fou aprovada la seua exposició pública l’octubre del 2013, suposava que per tal de dur-lo endavant calia tornar a exposar-lo al públic, la qual cosa havia d’aprovar-se novament en ple (ací podeu trobar-ne la documentació: 1, 2, 3 i 4).

Les principals modificacions experimentades pel PAI Oquins des de l’any 2013 són les següents:

 • Canvi de l’ordenació per a minimitzar demolicions i afeccions a edificacions existents.
 • Adequació dels accessos al Sector des de la CN-332 per mitjà de brancs articulats gràcies a dues glorietes, una en terme municipal de Gata de Grossos i una altra en el de Pedreguer, eliminant els brancs d’accés (un d’entrada i un altre d’eixida) previstos en el planejament anterior.
 • Redisseny de la corba del Vial No 8 per a aconseguir que la totalitat d’aqueix vial quede fóra de la zona de domini públic de l’autopista AP-7.
 • Reajustament (una vegada obtinguts les bogues correctes) dels àmbits de domini públic del Ministeri de Foment a l’interior del Sector.
 • Modificació del traçat de la via pecuària evitant el pas per l’àmbit de domini públic abans citat.
 • Eliminació de l’accés des de la CV-732 (eliminant la glorieta) i reajustament del traçat de l’antic Vial No 12 perquè la totalitat del mateix quede fóra del domini públic de l’esmentada carretera.
 • Segons s’indica en la pròpia memòria del P.P., com a conseqüència de l’anterior s’han produït lleugeres modificacions de les superfícies del Sector
 • I les al·legacions que van ser estimades en l’informe presentat en febrer de 2014, sobretot les que feien referència a la falta de previsió del 5 % que ha fet necessària la modificació de crèdit del punt anterior i a la manca de compromisos d’inversió.

L’exposició pública del PAI Oquins havia passat ja en diverses ocasions pel Ple, l’última vegada, com ja hem dit, la tardor de 2013, perquè, com en el cas actual, s’hi havien produït modificacions substancials (principalment, la incorporació de l’estudi d’integració paisatgística, que estava encara pendent, i els resultats del corresponent pla de participació pública). Llavors, però, va aprovar-se debades, ja que, a més de le modificacions que hem assenyalat adés, hi faltava encara una cosa essencial, que només en aquesta ocasió, després de 12 anys des que va iniciar-se’n el procediment, es duia al Ple: l’informe favorable d’intervenció sobre el compliment previ de l’article 128.3 i 270 de la ROGTU.

La trajectòria que ha seguit aquest PAI ha estat, a grans trets, la següent:

 • El 3 de juny de 2004 s’aprova el plec de condicions per l’adjudicació del PAI. PSOE/AIXA a favor (PSOE: “estem parlant de que enguany s’executarien, tant de bo, els projectes i l’any que ve ja parlem del pressupost de les obres”; AIXA: “respecte a la partida pressupostària, quan vinguem a començar les obres i quan vinguem a reclamar despeses a pagar l’ajuntament jo desitge, de tot cor, que el pressupost que estarà en vigor no serà aquest”), PP en contra (“estem parlant d’una sèrie de despeses, no sabem moltes, no sabem si podem fer front”) i BLOC abstenció.
 • El 7 d’octubre de 2004 s’adjudica la redacció del planejament del pai. PSOE/AIXA a favor, BLOC en contra (“aquest tema no l’entenem de cap de les maneres, a aquest poble, tots els polígons industrials que s’han fet han sigut de gestió privada”, “com es possible que ara l’ajuntament un polígon industrial, que serà costós, intenta ser ell el que l’inicia…”), PP abstenció.
 • El 5 d’octubre de 2006 s’acorda iniciar el pai per gestió directa. PSOE/AIXA a favor (PSOE: “com també hi haurà que tindre i dotar de partida pressupostària a l’exercici 2007 per a l’execució d’aquest pai”); PP/BLOC abstenció (PP: “no enteníem la gestió directa”, “l’any que ve tindrem que dotar una partida pressupostària per a fer front a les despeses del PAI”; “normalment un pai, quan s’inicia per part de l’ajuntament es per alguna finalitat, un bé d’interés públic i per això s’inicia”)… S’acorda iniciar l’expedient del PAI amb gestió directa, però també procedir a efectuar la corresponent consignació pressupostària i encarregar la redacció de la resta de documents.
 • El 30 d’octubre de 2008 s’acorda iniciar el PAI altra vegada per gestió directa i exposar-ho al públic.PSOE/PP a favor (PP: “esperem que l’ajuntament no haja d’avançar els diners, com ha passat en altres PAIs de gestió directa i que encara estem intentant acabar de cobrar”); AIXA en contra (“no hi ha desplegat el pla de participació pública de l’estudi d’integració paisatgística”); BLOC abstenció (“el nostre grup segueix mantenint els dubtes respecte a aquest pai ja manifestats en els plenaris de 2004 i 2006”, “no tenim clar que la gestió directa siga la més convenient, tampoc el grup popular la trobava convenient aleshores, entre altres coses, per la necessitat de previndre partides pressupostàries per aquest concepte en temps de crisi”, “falta desenvolupar el pla de participació pública de l’estudi d’integració paisatgística”).
 • El 30 d’octubre de 2013 s’aprova l’exposició pública del PAI. S’aprova per unanimitat de PSOE, PP, COMPROMÍS i AIXA.

En definitiva, i a la llum de tot el que acabem de dir, a aquest ple es portava:

 1. Justificar prèviament mitjançant informe favorable d’intervenció el compliment previ de l’article 128.3 i article 270 del ROGTU. Aquesta justificació és el punt aprovat amb anterioritat (punt 4 de l’ordre del dia).
 2. Una vegada realitzat els tràmits necessaris i justificat prèviament per mitjà d’informe favorable d’intervenció el compliment previ de l’article 128.3 i article 270 del ROGTU, es procedirà a sotmetre a informació pública el PAI dels sectors 5, 6 i 7 de Sòl Urbanitzable Industrial Oquí, promogut per l’Ajuntament de Pedreguer per gestió directa, comprensiu de la documentació detallada a l’informe jurídic.
 3. Sol·licitar novament els informes sectorials dels distints departaments i òrgans competents de les Administracions Públiques afectades en les seues competències respectives i informes de les empreses que gestionen o exploten infraestructures de servicis declarats essencials o d’utilitat pública.
 4. Notificar l’Acord als possibles interessats, inserir anunci en el DOGV, Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari no oficial d’àmplia difusió en el municipi.

En aquest punt, el portaveu de COMPROMÍS va realitzar la següent intervenció:

Quan la dita diu que «amb les coses de palau val més asseure’s» em sembla que es refereix precisament a casos com el que ara mateix ens ocupa, el del PAI Oquins. Com ja s’ha dit, es tracta d’una qüestió que l’Ajuntament de Pedreguer té pendent des de l’any 2004, quan va iniciar-se el procediment per a l’adjudicació i posterior realització de l’obra.

Des d’aquell moment és que arranca, si em permeteu l’expressió, el «pecat original» d’aquest PAI, que fa que ara, 12 anys després, encara el tinguem entre mans. Aquest «pecat original» (que, per cert, ja vam denunciar aleshores des del BLOC-COMPROMÍS) no és altre que el fet d’haver estat iniciat el PAI per la via de la gestió directa, és a dir, a costa d’aquest Ajuntament, cosa que no s’entén si tenim en compte, per exemple, que els polígons industrials generalment es fan mitjançant la iniciativa privada.

Ans al contrari, de fet: la realització d’aquest PAI pot comportar efectes negatius sobre les finances municipals, en sotmetre-les a un sever «corsé» pressupostari, que en certa mesura podria fer que se n’anara en orris tota la tasca de racionalització econòmica i estabilització pressupostària duta a terme des que COMPROMÍS vam fer-nos càrrec de les finances municipals l’any 2011. Aquesta qüestió, la de les conseqüències econòmiques del PAI Oquins per a l’Ajuntament, no s’havia abordat fins ara, i em permetreu que per això mateix reconega l’honestedat de l’actual regidor d’Urbanisme i d’Hisenda, que per primera vegada ha posat totes les cartes sobre la taula en relació al tema que ara ens ocupa, per tal que tots els grups, i tota la ciutadania, siguem ben conscients de què tenim entre mans.

Doncs bé, a COMPROMÍS ho som: coneixem el  «pecat original» que arrossega aquest PAI i els importants inconvenients que la seua realització pot comportar. Per això, des de l’any 2004 ens hem manifestat reiteradament recelosos davant del PAI Oquins, tot abstenint-nos-hi o votant-hi en contra sempre que s’ha presentat l’ocasió fins a l’any 2013. No obstant això, també som responsables i, com a equip de govern d’aquest Ajuntament, som plenament conscients que el PAI Oquins no pot quedar suspés sine die, a l’espera que un bon matí ens despertem i l’elefant, és a dir, el PAI, se n’haja anat, haja desaparegut. Finalment, sabem també que la llei preveu certes solucions per tal d’evitar que l’Ajuntament pague uns plats que no ha trencat en cas d’impagament dels propietaris i en cas d’altres inconvenients que puguen presentar-se, és a dir, per evitar que dur a terme el PAI tinga efectes negatius sobre les finances municipals.

Per això és que portem a ple sotmetre novament a informació pública el PAI dels sectors 5,6 i 7 de Sòl Urbanitzable Industrial Oquí. I ho fem amb un compromís clar i transparent: un cop exposat al públic i fetes les al·legacions corresponents, quan l’esmentat PAI torne a aquest ple per tal de ser aprovat o no de manera definitiva, només comptarà amb els vots favorables del nostre grups quan tinguem la seguretat que dur endavant el PAI Oquins no suposarà cap inconvenient, cap entrebanc, per a la Hisenda municipal i per a la correcta prestació per part d’aquest Ajuntament dels serveis i prerrogatives que li són pròpis.

Per això, votarem favorablement aquest punt.

Va aprovar-se amb el vot de COMPROMÍS, PSPV-PSOE i PP, i el vot contrari de la CUP.

6. Modificació dels estatuts del Consorci Pla Zonal de Residus 6.

La Junta General del Consorci va aprovar inicialment, el 3/03/2016, la modificació dels Estatuts del Consorci. Transcorreguts 30 dies hàbils, i després d’haver-s’hi exposat públicament sense que es presentés cap al·legació, s’elevaren a definitius.

La modificació estatutària, que ara ha de ser ratificada pels Ajuntaments que en formen part, respon a les exigències de dues noves lleis:

 1. La Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), que, en la disposició addicional segona determina que cada Consorci s’ha d’adscriure a una Administració Pública, la qual durà a terme una auditoria dels comptes anuals; aquesta auditoria estarà ja prevista en els pressupostos del consorci i s’inclourà en el compte general de l’Administració Pública d’adscripció. En aquest cas, el Consorci per a l’execució de les previsions del pla zonal de residus 6, àrea de Gestió 1, queda adscrit a la Diputació Provincial d’Alacant. La LRSAL també inclou les condicions de la contractació de personal per part dels Consorcis que, exceptuant els Consorcis constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, obliguen a  que el personal siga funcionari o laboral procedent exclusivament de llocs de treball de les Administracions participants. En aquest cas concret, i com que el Consorci es va constituir molt abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, pot tindre personal propi.
 2. La Llei  15/2014, de 15 de setembre, de racionalització del Sector públic, obliga també a canviar els articles 27 i 29 dels Estatuts, relatius a les condicions que s’han de donar per a que puga tenir lloc la dissolució del Consorci i la separació d’algun dels seus membres. Aquesta llei preveu que per a que no es disolga el Consorci es necessita que continuen formant part d’aquest almenys dos dels seus membres.

Atés que no tindria sentit mantenir el Consorci quan només estigueren interessades en romandre-hi dues administracions, l’article 29 dels actuals Estatuts eleva aquest percentatge, establint que el mínim de membres que formen part del Consorci ha d’ésser de 15 municipis, o be els municipis que representen el  50%  de la població del Pla Zonal.

A més a més, s’han modificat alguns preceptes relatius a la denominació i atribucions dels òrgans del consorci,  i també s’ha dotat de major marge de decisió en algunes qüestions a la Junta, que és, amb tot, l’òrgan més representatiu, ja que està formada per 2 representants de la Generalitat, 2 de la Diputació i un representant de cadascuna de les Corporacions Locals. Els canvis introduïts han estat concretament els següents:

 • En l’art. 4, canvia la seu del Consorci, que actualment estarà ubicat en la seu de la Diputació Provincial d’Alacant, quan abans estava en l’Ajuntament de Benidorm.
 • El que abans era la Junta de Govern passa a dir-se Junta General. (art. 6.1.1)-
 • Durant el període de renovació dels òrgans de govern del Consorci, que es renovaran amb la mateixa periodicitat de les Corporacions, no podran adoptar-se mesures que necessiten per a la seva aprovació una majoria especial ni relatives al projecte de gestió. En aquest període, si el President hagués cessat en les seves funcions, serà substituït pel seu ordre, pels Vicepresidents, o en últim termini, pel President de la Diputació Provincial d’Alacant.
 • S’inclou una nova atribució  ala Junta General, com és l’ordenació i imposició de tributs propis.
 • S’inclou també una nova atribució a la Comissió de Govern, que li compet, a més la direcció del govern i l’Administració del Consorci.
 • Se li atribueixen noves funcions també a la Presidència, com són:
  • L’elaboració de l’avantprojecte de  Pressupost, així com promoure la participació dels agents econòmics i socials en totes les qüestions relacionades amb la reducció, valorització i eliminació de residus, funcions que abans eren exclusives de  la Gerència, i que aquesta només podrà fer actualment per delegació.
  • Impulsar programes de formació ambiental, informació, sensibilització i conscienciació social en l’àmbit dels residus.
  • Aprovar la liquidació del pressupost i desenvolupar la gestió econòmic-financera i pressupostària.
  • Etc.
 • Se li retira a la Gerència la possibilitat de contractació, per delegació de la Comissió de Govern, d’obres , serveis, subministrament i assistència tècnica.
 • Respecte de la convocatòria de sessions de la Junta General i de la Junta de Govern, abans havia de dirigir-se una carta a cadascun dels membres amb 8 dies d’antelació, cosa que no te sentit amb els mitjans de comunicació actuals. La convocatòria d’urgència haurà de fer-se  amb 48 hores d’antelació (i no amb 24, com era abans), i abans de considerar l’ordre del dia, s’haurà d’apreciar la urgència per majoria absoluta (i no per unanimitat, com era abans).
 • S’inclou una nova baremació respecte de les regles de ponderació dels vots: El percentatge de vots serà: A la Diputació Provincial d’Alacant li correspondrà el 21%, a la Generalitat Valenciana el 19%, i el 60 % restant als pobles, conforme a la ponderació que estableix  el punt 2 a) de l’art. 17 dels Estatuts, en el qual s’introdueixen  modificacions, ja que anteriorment pobles amb població d’habitants d’entre 1001 a 10.000  ( com Pedreguer) tenien només 2 vots. Actualment s’introdueixen 3 punts més en l’escala de ponderació i a pobles d’entre 5001 i 10.000 habitants (com Pedreguer), li corresponen 4 vots.
 • Les depeses en inversions necessàries per a la construcció d’instal·lacions, així com les derivades del personal i de manteniment del Consorci, seran aportades conforme al percentatge de vots del què hem parlat abans, és a dir, correspondrà a la Diputació aportar un 21% del valor, a la Generalitat un 19% i el 60% restant a les poblacions consorciades.

El punt va aprovar-se de manera unànime.

7. Informes d’Alcaldia.

En aquest punt i en compliment d’allò acordat per la Comissió d’Igualtat, l’alcalde procedí a la lectura dels noms les persones víctimes de violència de gènere a l’Estat espanyol des de l’últim ple per tal que no queden en l’oblit com a simples xifres i puguem avançar, tots i totes, cap a l’eradicació de la lamentable xacra social que són les violències masclistes.

A continuació, va informar de diversos afers:

 • Pel que fa les certificacions d’obra del Pavelló d’Esports, la Generalitat ha reconegut un deute amb l’Ajuntament de 1.092.000 €, l’abonament dels quals es produirà en els pròxims mesos. Amb això ja estarà pràcticament pagada tota l’obra del pavelló.
 • S’han concedit a l’Ajuntament diverses ajudes: per a la col·locació de luminàries LED a alguns edificis municipals i la reparació del sostre del Trinquet Municipal de Pilota, per al finançament de la Fira Gastronòmica Intercultural que tingué lloc al mes de maig passat i per a la lluita contra el mosquit tigre.

8. Mocions, precs i preguntes.

En aquest punt van tractar-se, en primer lloc, tres mocions presentades pel Grup Popular. En haver estat presentades fora del termini habilitat a aquest efecte, calia primer votar-ne la urgència per tal que, en cas que fóra aprovada, pogueren passar a debatre’s al ple. Les mocions feien referència a la defensa de la Guàrdia Civil, el Dret Civil Valencià i el sector citrícola. Curiosament, en dues de les tres mocions (la del Dret Civil i la del sector citrícola) es pretenia qüestionar actuacions dutes a terme precisament per iniciativa del Partit Popular a nivell estatal i europeu. Des de Compromís, tot i compartir el sentit d’aquestes dues mocions, i tenint dubtes sobre l’altra, com que vam considerar que hi havia hagut temps suficient per presentar-les en temps i forma i no considerar-les urgents, vam votar-ne contràriament l’urgència, de manera que les mocions no van debatre’s, sinó que passaran a tractar-se al pròxim ple.

A continuació, els regidors de l’oposició van adreçar algunes preguntes a l’equip de govern, que podreu veure quan es penge el vídeo del Ple.

Sense més qüestions a tractar, va cloure’s la sessió al voltant de les 21:30 h.