A les 20:30 h començava, al saló de plens, la sessió ordinària del mes de setembre. L’ordre del dia i el desenvolupament de la sessió fou tal com segueix:

 1. Aprovació de les actes anteriors, de 30 de juny i de 28 de juliol.

Van aprovar-se per unanimitat sense cap canvi.

2. Resolucions d’Alcaldia.

3. Modificació del conveni de la finca del Campell.

Si bé al ple de 30 de juny va aprovar-se ja aquest conveni per tal de formalitzar la cessió permanent (per una duració de 50 anys) de la casa del camp del Campell a l’Ajuntament, el canvi al capdavant del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (que ha passat a dirigir Fátima Báñez, després que Alfonso Alonso dimitira per encapçalar les llistes del PP al País Basc) ha provocat que el nou equip assessor de la ministra haja proposat algunes modificacions al text aprovat llavors. Els canvis proposats ara pel Ministeri són puntuals i van en la línia d’explicitar que, en cas que la propietat de la finca torne a mans del Ministeri, l’Ajuntament no tindrà dret a cap indemnització.

Com ja vam indicar al juny, la signatura d’aquest conveni permetrà que la finca del Campell puga ser utilitzada, tal com estableix la legislació vigent, tant per al desenvolupament de “programes de prevenció de toxicomanies, assistència de drogodependents i inserció social i laboral d’aquests”, com d’altres activitats de caire social. Des del passat mes de gener, de fet, l’esmentada finca acull la seu de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictivies (UPCCA) de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (MASSMA).

La modificació va aprovar-se amb els vots favorables de COMPROMÍS, PSOE i CUP, i l’abstenció del PP.

4. Acord per a la inclusió de clàusules socials.

Amb l’objectiu de consensuar l’aplicació de les clàusules socials en els processos de contractació pública i d’atorgament de subvencions que realitze l’Ajuntament de Pedreguer, des del grup COMPROMÍS vam traslladar a la resta de grups del consistori una proposta de moció en aquest sentit.

En poques paraules, l’acord proposat estableix que l’Ajuntament inclourà clàusules de responsabilitat social en els processos de contractació pública i les convocatòries de subvencions que realitze. Amb aquest objectiu, s’elaborarà un document que inclourà les clàusules susceptibles de ser inserides en els processos i convocatòries assenyalats. Per a la redacció del document es tindran en compte les instruccions, recomanacions i consideracions contingudes en la Guia elaborada per la Conselleria de Transparència, juntament amb les propostes dels grups polítics del consistori i dels agents socials amb incidència sobre el municipi. Un cop elaborat el document, la naturalesa concreta de cada contracte o subvenció que es realitze determinarà quines de les clàusules que conté s’aplicaran en cada cas.

El text de la moció arribava al ple amb algunes esmenes puntuals fetes per la CUP.

En aquest punt, el portaveu de COMPROMÍS, Blai Server, realitzà la següent intervenció:

La inclusió de clàusules socials en els procediments de contractació pública i d’atorgament de subvencions constitueixen una oportunitat excel·lent per a integrar de manera efectiva criteris socials, ambientals i ètics en tota administració pública i en la seua acció de govern, cosa que pot repercutir en la posada en marxa polítiques més avançades en matèria social, més inclusives, més respectuoses amb el medi ambient, els drets humans, el comerç just, la perspectiva de gènere, etc., en definitiva, més beneficioses tant socialment com ambientalment.

En conseqüència, la intenció d’aquesta proposta és possibilitar que les actuacions de l’Ajuntament de Pedreguer contribuïsquen de manera encara més destacada a eixe objectiu, tot avançant cap a una administració més responsable i conscient, cap a un nou model de gestió que afavorisca l’èxit de valors i fins socials, i cap a una societat més justa i igualitària des del punt de vista econòmic i social.

Per tot això, es fa palés que la inserció de clàusules de responsabilitat social en els processos de contractació pública i en l’atorgament de subvencions constitueix una actuació no només recomanable des del punt de vista social, ambiental i de l’eficiència i l’eficàcia de la despesa pública, sinó també possible per l’ordenament jurídic vigent.

En conseqüència, la moció proposa l’adopció dels següents acords:

1.- L’Ajuntament de Pedreguer i les empreses i entitats dependents d’aquest inclouran clàusules de responsabilitat social en els processos de contractació pública (adjudicació de serveis o contractació de personal per part de l’Ajuntament), en els casos que no siga possible la gestió directa, i les convocatòries de subvencions que realitzen.

2.- L’Ajuntament de Pedreguer elaborarà un document que inclourà les clàusules de responsabilitat social susceptibles de ser inserides en els processos de contractació pública i les convocatòries de subvencions que realitze. Per a l’elaboració d’aquest document es tindran presents les instruccions, recomanacions i consideracions contingudes en la Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic, aprovada per Acord del Consell el 4 d’agost de 2016, publicat al DOCV de d’17 d’agost de 2016, juntament amb les propostes dels grups polítics del Consistori, del Consell Municipal de Benestar Social i dels agents socials amb incidència sobre el municipi.

3.- Les clàusules de responsabilitat social que s’aplicaran concretament en cadascun dels contractes o subvencions dependran de la naturalesa concreta d’aquests, podent ser de caire social, ambiental, ètic i/o, si s’escau, d’altra naturalesa.

4.- L’esmentada inserció haurà de ser en tot moment conforme a la legislació vigent.

En poques paraules, des de COMPROMÍS pretenem que això servisca de punt de partida per tal de consensuar a nivell local l’aplicació de les esmentades clàusules de responsabilitat social, de manera que el conjunt de la ciutadania de Pedreguer n’isca tan beneficiada com siga possible.

El punt va aprovar-se per unanimitat.

5.- Moció declaració actes religiosos.

Tal com vam anunciar a principi de la legislatura que faríem, l’equip de govern portava al ple una proposta de protocol per tal de regular l’assistència dels representants municipals als actes religiosos que es desenvolupen durant les Festes de Juliol. Així, el protocol preveia que a la missa i processó del dia de Sant Bonaventura, i a la missa de la Mare de Déu del Carme, les úniques amb presència institucional, hi assistís en representació de l’Ajuntament l’alcalde o la persona en qui aquest delegue, podent-hi assistir també la resta de regidors i regidores, sempre que ho facen a títol personal.

La intervenció del portaveu de COMPROMÍS fou tal com segueix:

Com vam anunciar ja l’estiu passat, des de l’inici de la legislatura ha estat intenció de l’equip de govern treballar en l’elaboració d’un protocol per a regular l’assistència de representants municipals als actes religiosos que es desenvolupen a Pedreguer, de manera que aquesta no depenga, com fins ara, de l’humor o la voluntat de cada alcalde, sinó que responga a l’opinió majoritària dels membres d’aquest consistori.

Pedreguer, a diferència de molts dels pobles del voltant, fa anys que no envia els seus representants als actes religiosos, amb l’única excepció d’alguns dels englobats en les Festes de Juliol, als quals pensem que resulta lògica la presència d’algun representant d’aquesta casa, per tal com es tracta dels actes centrals d’unes festes en l’organització i finançament de les quals l’Ajuntament participa.

El protocol que ha exposat el senyor alcalde respon a la intenció assenyalada.

Considerem que amb aquest document es combinen de manera correcta els principis de representació institucional i d’aconfessionalitat, en regular l’assistència de l’alcalde o la persona en qui aquest delegue a la missa i processó en honor a Sant Bonaventura, patró de Pedreguer, i en fer-ho en peu d’igualtat amb la Comissió de Festes i no ocupant la presidència, com era habitual fins ara. A més, considerem que la proposta presentada resulta satisfactòria també per la naturalitat amb què ha estat assumida per la ciutadania de Pedreguer en les Festes d’enguany i pel fet que va en el mateix sentit que el Codi de Bon Govern aprovat per la Generalitat Valenciana el passat mes de maig, en el qual s’aposta, com en el present protocol, per evitar que els càrrecs públics presidisquen actes religiosos.

Potser hi haurà qui pense que la proposta de reglament és insuficient. Són probablement els mateixos que incorren en la contradicció de predicar la laïcitat tout court alhora que voten a favor de declarar com a festius dos dies en honor de sants catòlics (Sant Blai i Sant Bonaventura, per exemple). Per contra, d’altres consideraran que la proposta és excessiva, “un atac a la llibertat de cadascú”, diran, quan en realitat es preveu la possibilitat que tothom que ho desitge puga acudir, a títol personal, evidentment, a qualsevol acte religiós que estime oportú.

Entre ambdós extrems, considerem que és possible una solució de compromís, respectuosa amb les creences de tothom, la tradició i la legalitat: és la solució recollida a la proposta de protocol que tindrà el nostre vot favorable.

La proposta, però, fou rebutjada pels vots contraris dels grups de l’oposició.

6. Informes d’Alcaldia

En aquest punt, després de realitzar la lectura dels noms les persones víctimes de violència de gènere a l’Estat espanyol des de l’últim ple, l’alcalde informà la Corporació d’algunes qüestions:

  1. Pel que fa a l’aigua, tot el poble consumeix actualment del Pou de l’Ocaive, amb l’excepció d’algunes parts del disseminat i les urbanitzacions, que consumeixen aigua de la Comunitat de Regants.
  2. La Comissió de Municipalització tindrà lloc el proper 21 d’octubre per tal que els responsables de l’informe encarregat per l’Ajuntament puguen assistir-hi.
  3. Està previst que la jornada de portes obertes i inauguració del Pavelló d’Esports tinga lloc el 5 de novembre.

L’alcalde va aprofitar també per agrair el personal de la Policia Local i Protecció Civil la tasca de vigilància i lluita contra els incendis forestals desenvolupada durant els mesos de l’estiu.

9. Mocions, precs i preguntes.

Els regidors de l’equip de govern van respondre a algunes qüestions puntuals plantejades pels regidors de l’oposició i el públic assistent.

Sense més qüestions a tractar, va cloure’s la sessió al voltant de les 21:30 h.