Vespra de Tots Sants, dues persones entre el públic (una d’elles la futura Jutgessa de Pau, l’enhorabona!), i amb l’absència, altra vegada, d’un membre de l’oposició, a les 22,00 començava la sessió amb el següent desenvolupament:

1.Aprovació de l’acta anterior, 26 de setembre. S’aprova per unanimitat.

2.Donar compte de resolucions d’Alcaldia.

3.Exposició pública del PAI OQUINS, dels sectors 5, 6 i 7 del sòl urbanitzable. S’aprova  per unanimitat.

4.Elecció de jutge/essa de pau. S’aprova per unanimitat la proposta de l’equip de govern: com a titular Mª Rosa Caselles, i suplent Rocío Rísquez. Enhorabona. En aquesta ocasió els aspirants eren més que mai, deu.

5.Modificació ordenança de l’IBI. La proposta la podeu trobar ací. En aquest enllaç podeu trobar uns exemples de vàries vivendes de Pedreguer. I en aquest altre una comparativa del que es preveia recaptar i el que finalment es recaptarà.

Es va aprovar amb el vot en contra del PP.

El nostre portaveu, Sergi Ferrús, en qualitat de Regidor d’Hisenda, va dir:

Com saben, aquest Ajuntament va sol·licitar mitjançant escrit a la Gerència Territorial del Cadastre d’Alacant, l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans d’aquest terme municipal, dels coeficients que establira a este efecte la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, prèvia apreciació pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la concurrència dels requisits legalment establerts.

Vista la proposta de coeficients d’actualització i l’estimació realitzada a 1 de gener de 2013 i projectada a 1 de gener de 2014 pel Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques i en la qual, els Ajuntaments que tenen la ponència de valors aprovada en l’any 2007 als seus valors cadastrals s’aplicaran un coeficient del 0,73 per tal de que es queden igual al 50 % del valor de mercat, al terme de Pedreguer s’hauria de multiplicar aquest valor pel 0,73 del valor cadastral.
En conclusió, els valors cadastrals per a 2014 es reduiran en un 27%
En conseqüència, es proposa ajustar amb el tipus d’IBI la nova valoració per tal de donar compliment al Pla d’Ajust i que no perille l’estabilitat pressupostària.
El tipus impositiu de l’IBI de l’exercici 2013 ha estat en Urbana el 0,5809 % i en Rústica el 0,71 %. La previsió pel proper exercici 2014, en allò referent a l’IBI Urbana, era de rebaixar-ho al 0,5564 %, per estar incursos dins del procediment de valoració col·lectiva que provocava un increment anual de la base imposable fins igualar-se a la base imposable. Com que aquesta base imposable ara ha canvait substancialment, ja no procedeix seguir amb aquest procediment i en conseqüència es PROPOSA:
Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de Bens Immobles.
Article 3. Tipus de gravamen i quota.
– Béns Immobles Urbans: 0’74 %.
– Béns Immobles Rústics: 0’79 %.

Alguns exemples del que van pagar algunes vivendes (m = metres quadrats) i el que pagaran l’any que ve:
URBANA
144 m: 343,20 > 346,42 (+ 0,94)
237 m: 449,19 > 464,97 (+ 3,51)
153 m: 272,47 > 286,98 (+ 5,32)
Pujada Mitja: 2,28% (esperàvem el 5,35%)

RÚSTICA
200 m: 242,60 > 286,17 (+ 17,96)
322 m: 297,06 > 350,85 (+ 18,10)
Pujada Mitja: 15,31% (esperàvem el 6,12%)

 

També es proposa esmenar la bonificació tèrmica i elèctrica.

Antiga redacció:

– Que la instal·lació ho siga tant d’aprofitament tèrmic com elèctric. [açò en la pràctica feia que pràcticament ningú puguera acollir-se a aquesta bonificació]

Nova redacció:

4.- Sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Podran gaudir d’una bonificació del 10 % de la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a vivenda, en els que s’haja instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents a la instal·lació

Davant les acusacions de l’oposició, que va votar en contra adduint que no estava d’acord en pujar els impostos als ciutadans i que el govern pujava més la taxa de rústica per compensar la baixada d’ingressos en urbana, tots els portaveus dels grups que formen l’equip de govern van insistir, amb números a la mà, en que, “amb aquesta quota, l’Ajuntament ingressarà menys del que s’havia previst al pla d’ajust, d’haver seguit aplicant la quota que estava prevista”. Fonts del govern parlen, concretament, d’uns 46.000 per baix del previst (amb la quota aprovada s’ingressaran 114.779,47 més que l’any passat, mentre que la previsió era de 160.886,94). També se li va recordar al portaveu popular que al 2008 ell va aplicar una taxa de l’1% a la rústica.

A pesar d’eixa pujada de tipus, segons Ferrús, “el ciutadà d’immobles urbans a penes notarà la pujada (de mitja aquesta pujada serà del 2,28%) perquè, gràcies a les gestions de l’equip de govern, s’ha aconseguit, per fi, que es rebaixe un 27% el valor cadastral de les vivendes i, per tant, l’aplicació d’eixe 0,74% sobre el nou valor cadastral seria quasi equivalent a l’aplicació del previst 0,5564% sobre l’anterior valor… sense perdre de vista que en el primer cas recaptarem menys diners que si haguérem aplicat el segon“. Pel que fa a rústica, la pujada mitjana serà del 15,31%, però, “tot i això, una propietat rústica de les mateixes característiques que una altra urbana, seguirà pagant molt menys que aquesta“. Des del govern volen subratllar el fet que allò important és haver aconseguit la rebaixa del valor cadastral, ja que això es notarà en altres aspectes importants, “com ara a l’hora de tributar a Hisenda, a l’hora de declarar patrimoni o a l’hora de fer els tràmits al registre de la propietat o per qüestions d’herència (sense comprar ni vendre, s’havia de pagar desorbitadament), ja que molts ciutadans havien vist com, de la nit al dia, el seu patrimoni s’havia duplicat o triplicat i això ho notaven en els impostos

6.Modificació ordenança de recollida de residus. S’aprova per unanimitat.

El nostre portaveu va dir:

OBJECTIUS QUE ES VOLEN ACONSEGUIR:

1.- Normalitzar l’estructura del quadre de tarifes TRRSU.
Grup: Coincideixen amb els usos de Cadastre (RD. 1020/93)
Subgrups: Descripció de d’utilització de l’immoble: Domestico, Activitats, Local (criteri Suma).

2.- Desglossar en la Tarifa TRRSU la Quota Total en: quota per la Recollida i per Transferència i Tractament.
Prenent l’ordenança en vigor, s’ha calculat en forma de Relació/Ponderació de cadascun dels subgrups.

CONSIDERACIÓNS DEL CÀLCUL:
Elecció del sistema de càlcul i del rang dels trams en funció de:
– Els ja existents en aquest municipi, segons l’estudi que es va realitzar en 1993, adaptant-los a la realitat actual, ja que s’ha suprimit indústries de marroquineria per indústries i fàbriques en general.
– El número d’Objectes Tributaris TRRSU comptabilitzats.

Respecte a la taxa:

La proposta que es presenta, coincideix amb la taxa de RSU en vigor (69, 88 i 32), a la que s’han incorporat alguns epígrafs nous que actualment no tenen cap objecte tributari.

Aquesta modificació de taxa no implica modificació de tarifa però, s’han realitzat els càlculs sobre l’estudi econòmic, de manera que la taxa de RSU per a l’exercici 2014 finançarà en un 83,78 % les despeses totals les quals, i a rel d’aquesta modificació que es proposa, la taxa recollida vindrà desglossada en dos conceptes diferenciats en el mateix rebut: cost de la recollida i cost de tractament i transferència.

7.Expedient de modificació de crèdits 4/2013. S’aprova per unanimitat.

El Regidor d’Hisenda va dir:

Amb aquesta modificació es produiran les següents altes en aplicacions despeses:
Indemnització a tercers 80.442,44
Suplement en Aplicacions de Despeses:
PAI Polígon Industrial Oquins (ampl.) 16.860,53

El finançament serà:
Baixes de crèdits en altres Aplicacions de Despeses:
Inversions infraestructura hidràulica 21.065,44
Clavegueram Monte Solana 71.318,90
Adquisició vehicle protecció civil 4.918,63

JUSTIFICACIÓ
Pda. 609.09/155 – PAI Polígon Industrial Oquins (ampl.) Es fa necessari el suplement d’esta partida per tal de poder fer front a les despeses de modificació de projecte presentat per José Francisco Campello Garcia en representació de OFI 208 SL. que ha presentat una proposta de modificació dels projectes del desenvolupament urbanístic dels sectors 5, 6 i 7 del sol urbanitzable industrial Oquins i justifica l’increment del contracte que ascendeix a 13.934,32€ mes IVA, a la necessitat de modificar els documents com a conseqüència de les condicions imposades als informes sectorials.

Pda. 480.90/920 – Indemnització a tercers . Es crea aquesta partida que sufragarà les despeses de la indemnització a la que estat condemnat l’Ajuntament de Pedreguer a favor dels Germans Salvador Pons, així com les costes a la que ha estat condemnat en el recurs d’apel·lació.

8.Moció de rebuig del nou copagament. S’aprova amb l’abstenció del PP.

9.Moció per instar a Conselleria a pagar el deute amb els centres de música.

La presenta el Regidor d’Educació, Sergi Ferrús, i s’aprova per unanimitat.

10.Moció de rebuig de la reforma de les pensions. S’aprova amb el vot en contra del PP.

11.Informes d’Alcaldia. S’informa del deute pendent del Consell (428.280, 77 €) i de les diferents subvencions que han arribat.

I es vota la inclusió en el ple d’un altre punt, una proposta de ratificació dels Plecs de Serveis de Recollida de Residus, que el personal municipal competent pensava que amb l’acord de la Junta de Govern hi havia prou, i resulta que no, que havia de passar per ple… Massa vegades el personal municipal fa aquestes badades… Pensem que haurien d’anar amb més de compte… Mala imatge de cara al públic dóna açò del treballador públic…. que a voltes sembla que fan i desfan el que els sembla a ells…

S’aprova la inclusió amb l’abstenció dels populars i s’aprova la proposta amb el vot en contra del PP.

12.Mocions, precs i preguntes. Amb algunes intervencions que de vegades no sabem massa bé si són, precs, crítiques, suggeriments o què, i que tindrem ocasió de veure quan estiga editat el vídeo municipal, va acabar el plenari, passant 15 minuts de la mitjanit, i amb el poble ple d’animetes i gent disfressada.

El públic, cansat, no va fer preguntes.