Amb l’absència, per malaltia, de la regidora Victòria Simó, a les 20 hores i 30 minuts començava, al saló de plens de l’Ajuntament de Pedreguer, una sessió plenària, la de novembre, carregada de mocions (6!). L’ordre del dia i el desenvolupament del Ple fou, a grans trets, tal com segueix:

 1. Aprovació de l’acta anterior, de 27 d’octubre.

Va aprovar-se per unanimitat sense cap canvi.

2. Resolucions d’Alcaldia.

3. Expedient núm. 6 de modificació de crèdits del Pressupost Municipal.

Es proposava al Ple una modificació de crèdits per valor de 73.629 € en concepte de servei de grua (per fer front a les despeses del carrer trimestre, en haver resultat insuficient la consignació prevista), tractament de residus (per fer front a la factura d’FCC de liquidació complementària dels exercicis 2011 i 2012) i d’adquisició de maquinària (una fregadora i una aspiradora per a ús del nou Pavelló d’Esports). La modalitat era la transferència de crèdits entre aplicacions pertanyents a diferents grups de funció.

El punt va aprovar-se amb els vots favorables de COMPROMÍS, PSPV-PSOE i la CUP, i l’abstenció del PP.

4. Expedient núm. 8 de modificació de crèdits del Pressupost Municipal.

En aquest cas, les raons de la modificació (en la modalitat de crèdit extraordinàri per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals) eren l’aprofitament d’aquest romanent (que pot ser usat per a finançar noves inversions financerament sostenibles, amortitzar deute i finançar incorporacions de romaments i altres despeses) per a l’asfaltat de vies públiques (100.000 €), la millora de la il·luminació a les vies públiques de la urbanització la Solana (125.000 €), i la finalització de la pista multiesportiva del pati del CP Comarcal l’Alfàs (15.000 €). En total, doncs, 240.000 €. (Ací podeu trobar-ne la documentació: 1, 2, 3 i 4).

La moficació va aprovar-se amb els vots favorables de COMPROMÍS, PSPV-PSOE i CUP, i l’abstenció del PP.

5. Modificació de l’ordenança de la taxa de residus.

Es proposava canviar l’esmentada ordenança en el sentit que s’explica en aquest document.

Va aprovar-se amb els vots a favor de COMPROMÍS i PP, el vot en contra del PSPV-PSOE i l’abstenció de la CUP.

6. Moció sobre la problemàtica de la sequera.

El grup municipal de COMPROMÍS presentàvem aquesta moció de la Unió de Llauradors i Ramaders per tal de donar suport als agricultors valencians davant de la situació de sequera que pateix el nostre país.

Va aprovar-se per unanimitat.

7. Moció sobre el Pla Objectiva.

El grup de Compromís a la Diputació d’Alacant ha presentat el Pla Objectiva, una iniciativa que pretén acabar amb el clientelisme i definir criteris objectius i proporcionals en la concessió de subvencions als municipis per part de l’organisme provincial, de manera que aquest deixe de ser un niu de corruptes i d’intercanvi de favors, com ho ha estat en els darrers anys de govern del PP.

Per tal que l’Ajuntament demane a la Diputació, actualment governada pel partit popular amb el suport d’un trànsfuga de C’s, l’adopció d’aquest sistema presentàvem aquesta moció.

En els dies previs al ple, des dels grups de PSPV-PSOE i la CUP van plantejar-se les següents esmenes: els primers, sol·licitaven l’eliminació del punt 3r dels acords per considerar que l’Ajuntament és lliure d’emprendre accions legals sempre que ho considere (“Aquest Ajuntament es reserva el dret a exigir responsabilitats jurídiques en cas de sentir-se perjudicat per un nou procés de repartiment clientelar de paràmetres poc transparents i injustos.”) i els segons afegir-ne un altre per tal d’explicitar el compromís dels grups polítics amb la fi de les diputacions provincials (“Aquesta petició la fem sense renunciar a la voluntat de suprimir les Diputacions. Institucions on la ciutadania no elegeix els seus membres per sufragi directe, ens obsolets i representants d’un estat centralista i que sols són eines de clientelisme polític.”). La incorporació de l’esmena del PSPV-PSOE va aprovar-se amb el vot favorable de COMPROMÍS i PSPV-PSOE, i l’abstenció de PP i CUP. Al seu torn, l’esmena de la CUP va aprovar-se amb els vots a favor de COMPROMÍS i la CUP, i l’abstenció de PP i PSOE.

La moció, un cop incorporades les esmenes assenyalades, va aprovar-se amb el vot favorable de COMPROMÍS, PSOE i CUP, i el vot en contra del PP.

8. Moció del Dia Internacional contra la Violència Masclista.

A proposta de l’equip de govern, es portava a ple aquesta moció de la FVMP amb motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista.

Va aprovar-se per unanimitat.

9. Moció en suport de la Guàrdia Civil.

Amb motiu dels lamentables fets que tingueren lloc el passat mes d’octubre a la localitat navarresa d’Altsasu, el grup popular portava al Ple una moció “en suport de la Guàrdia Civil”, que ja havia presentat a l’anterior plenari per via d’urgència, però finalment se’n desestimà la inclusió a l’ordre del dia en considerar que no es tractava d’una qüestió urgent.

Com que des de COMPROMÍS no compartíem el sentit de la moció del PP, vam presentar, conjuntament amb la CUP, una esmena a la totalitat amb el títol de “Per la pau i la solidaritat entre els pobles”.

La intervenció del portaveu del nostre grup, Blai Server, fou la següent:

Des del grup municipal de Compromís no podem estar d’acord amb la moció presentada pel PP, suposadament “en suport de la Guàrdia Civil”.

Considerem, en primer lloc, que es tracta d’una moció clarament tendenciosa, en la mesura que fa una interpretació molt sui generis dels fets esdevinguts la el mes passat a la localitat d’Altsasu. Així, a la moció s’acusa sense cap tipus de justificació els suposats “agressors” de “partidaris dels terroristes” i qualifica de “covarda” i “pròpia de bandes criminals organitzades” el que segons tots els indicis, i a pesar de la manipulació informativa que s’ha produït sobre el particular, no hauria estat res més que una baralla de bar. Així ho han assenyalat alguns mitjans, basant-se en els informes policials elaborats tant per la mateixa Guàrdia Civil com per la Policia Foral navarresa.

I, per cert, resulta curiosa la paradoxa que des del PP es considere un esdeveniment aïllat com el que esmenta la moció una actuació “pròpia de bandes criminals organitzades” i, per contra, el degoteig constant de casos de corrupció protagonitzats per responsables de tots els nivells del seu partit, que sí que té tota l’aparença d’una actuació “pròpia d’una banda criminal organitzada” el considere simples “casos aïllats”…

D’altra banda, podríem discutir si la reiteració periòdica d’incidents que denoten una nul·la sensibilitat de la Guàrdia Civil envers una de les llengües oficials d’aquest país, és a dir, el valencià (amb denúncies i sancions a ciutadans, imposades pel simple fet d’adreçar-se a agents del cos en aquesta llengua), o les denominades “devolucions en calent” que practica el cos a la frontera de l’Estat espanyol amb el Marroc, són símptomes, com diu la moció, del “compliment de la funció d’aquest cos de forma eficaç i amb una professionalitat fora de cap dubte”. Reconeixem la gran tasca que realitzen molts membres de la Guàrdia Civil en diferents àmbits, però som crítics amb determinades actuacions que han dut a terme altres membres del cos, per la qual cosa no compartim l’esmentada afirmació, massa genèrica i ingènua.

Per tot això, el nostre grup ha volgut presentar, conjuntament amb la CUP, una esmena a la totalitat de la moció popular. Aquesta esmena, a més de lamentar els esdeveniments succeïts a Altsasu i considerar-los en la seua justa condició, demana al govern espanyol que pose fi d’una vegada per totes al conflicte basc mitjançant el diàleg i afirma el nostre convenciment en la democràcia, la pau, la justícia social, la solidaritat, el feminisme, el dret a decidir dels pobles i la paraula com a eines per acabar amb qualsevol tipus de violència arreu del món.

En primer lloc, va votarse la incorporació a la moció de l’esmena a la totalitat proposada per COMPROMÍS i la CUP, que va aprovar-se amb els vots favorables d’aquests dos grups i el vot contrari de PP i PSPV-PSOE.

A continuació, va votar-se la moció “Per la pau i la solidaritat entre els pobles”, que va aprovar-se amb el vot favorable de COMPROMÍS i la CUP, i el vot en contra de PP i PSPV-PSOE.

10. Moció sobre el Dret Civil valencià.

El grup popular portava al Ple una moció d’adhesió al manifest de l’Associació de Juristes Valencians en defensa del Dret Civil valencià, que idènticament a la precedent ja havia presentat a l’últim plenari per via d’urgència, però finalment se’n desestimà la inclusió a l’ordre del dia en considerar que no es tractava d’una qüestió urgent.

En aquest punt, la intervenció del portaveu de COMPROMÍS fou tal com segueix:

El nostre grup s’ha mostrat sempre partidari d’avançar cap a l’assoliment del ple autogovern i la completa sobirania del poble valencià. Per això, considerem un despropòsit els recursos d’inconstitucionaitat presentats pel govern de l’Estat (del PP, per cert) contra la facultat de la Generalitat Valenciana, continguda a l’Estatut d’Autonomia de 2006, de legislar en matèria de Dret Civil. Aquests recursos resulten encara més incomprensibles si tenim en compte que altres territoris de l’Estat, com ara Aragó i Catalunya, sí que gaudeixen d’aquesta facultat, sense que això supose aparentment cap problema per al senyor Rajoy i companyia, que, per contra, sembla que consideren que el País Valencià continua sent “terra conquerida”, digna de càstig, com ja considerà en el seu moment Felip V el 1707 quan abolí l’ordenament foral de l’antic regne de València.

El Dret Civil no és una rèmora del passat, sinó una eina moderna i útil per al present i el futur dels valencians i les valencianes. Per posar només un exemple, aquest sistema permetia que les parelles sotmeses a la llei valenciana s’estalviaren el tràmit de la separació de béns, afavorint així l’autonomia dels cònjuges i facilitant el procediment en cas de divorci.

Per tot això, i com que considerem que el que reclama el Manifest de l’Associació de Juristes Valencians suposa un xicotet avanç cap a la consecució de la capacitat plena del poble valencià per regir-se per aquelles normes que ell mateix decidisca, lliurement, sobirament i democràticament, des de Compromís donarem suport a la moció.

Va aprovar-se amb el vot favorable de COMPROMÍS, PP i PSPV-PSOE, i l’abstenció de la CUP.

11. Moció en defensa del sector citrícola valencià.

El grup popular portava al Ple una altra moció arran de la decisió del Parlament Europeu (amb el vot favorable del PP, per cert) d’acabar amb els aranzels per a la importació a la Unió de taronges sud-africanes, cosa que pot tindre efectes negatius sobre el sector citrícola valencià. Idènticament a les dues mocions precedents ja havia presentat a l’anterior plenari per via d’urgència, però finalment se’n desestimà la inclusió a l’ordre del dia en considerar que no es tractava d’una qüestió urgent.

En els dies previs al Ple, s’havia consensuat entre els grups COMPROMÍS, PP i CUP una modificació puntual en els acords de la moció, que havien de passar a ser tal com segueix:

Primer.- Instar el Consell a continuar defensant el sector citrícola valencià, duent a terme les següents accions:

1.    Demanar l’anul·lació d’aquest tractat. De la mateixa manera que altres com el TTIP, CETA i TISA, sobre els que aquest Ajuntament ja s’havia posicionat en contra, així com de tots els acords i polítiques que puguen facilitar la importació de cítrics provinents d’altres països on, degut a les seues condicions socioeconòmiques, imposen uns preus a la baixa amb els que guanyen les grans empreses i perden els llauradors valencians.

2.    Elaborar d’un pla per la dignificació de l’agricultura valenciana. Que contemple aspectes com el treball digne al sector i criteris ecològics i de proximitat. Que prime els beneficis dels xicotets productors sobre els de les grans empreses i que revertisca la deslocalització del sector.

3.    Sol·licitar al govern de l’Estat i a la Unió Europea que compensen econòmicament mitjançant ajudes els llauradors citrícoles valencians.

4.    Sol·licitar al govern de l’Estat i a la Unió Europea que incrementen la vigilància fitosanitària en els ports d’entrada a la Unió dels cítrics provinents d’estats no membres, de manera que es garantisca el compliment de la normativa europea en aquesta matèria.

Segon.-
Traslladar el present acord a tots els grups parlamentaris amb representació a les Corts Valencianes.

El portaveu de COMPROMÍS va realitzar la següent intervenció en aquest punt:

El nostre grup comparteix el sentit d’aquesta moció, ja que considerem que l’ampliació del privilegi aranzelari per a la importació de taronges sud-africanes (aprovada, per cert, pel Parlament Europeu amb el vot favorable de 8 eurodiputats espanyols del PP i l’abstenció de 9 del PSOE) discrimina l’agricultura valenciana i amenaça l’economia d’aquest sector, tan important a casa nostra. De fet, el passat 28 de setembre, els diputats de Compromís al Congrés, Joan Baldoví i Enric Bataller, van presentar una Proposició No de Llei per instar el Govern de l’Estat a no ratificar aquest acord.

Per tot això, i perquè hem consensuat algunes modificacions puntuals amb altres grups, votarem favorablement l’esmena i posteriorment la moció.

La incorporació d’aquesta esmena va aprovar-se per unanimitat. Seguidament va aprovar-se també la moció, amb l’esmena, també unànimement.

12. Informes d’Alcaldia.

L’alcalde va informar de la concessió, en el marc dels programes d’Iniciativa Social de la Conselleria d’Economia Sostenible, de tres subvencions a l’Ajuntament per un valor global de 45.917,81 € per a la contractació de 3 persones aturades.

Seguidament, va procedir a la lectura dels noms de les persones víctimes de violència de gènere a l’Estat espanyol des de l’últim ple.

Finalment, va exposar el preceptiu Informe de la Intervenció municipal sobre el grau de compliment dels criteris previstos per a les inversions financerament sostenibles de l’Ajuntmaent de Pedreguer, anualitat 2015.

12. Mocions, precs i preguntes.

En aquest punt, des de l’equip de govern es proposava incloure per via d’urgència una moció per tal de fer efectiva l’adhesió de l’Ajuntament a l’Acord Territorial per a l’ocupació i el desenvolupament a la Marina Alta promogut per Creama. La urgència venia motivada pel fet que des de Creama se n’havia sol·licitat l’aprovació al més prompte possible, per tal com es tracta d’un document que ha de ser aprovat pel conjunt dels ajuntaments membres del consorci i resultava convenient no endarrerir-ne el procés.

Així, la inclusió de la moció a l’ordre del dia fou aprovada amb el fot a favor de COMPROMÍS, PP i PSPV-PSOE, i l’abstenció de la CUP. I seguidament la moció fou aprovada idènticament.

Finalment, després de respondre a algunes qüestions puntuals dels regidors de l’oposició, va cloure’s la sessió passades les 22 h.