10 minuts després de l’hora de convocatòria va començar la sessió amb el següent desenvolupament:

1. Aprovació de l’acta anterior, 29 d’abril. S’aprova.

2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia.

3. Pressa de possessió del Regidor Manuel Almiñana Leconte. Pren possessió i jura el càrrec (com a curiositat, comentar que en el que portem de legislatura és l’únic regidor que l’ha jurat; tots els altres van prometre; una simple dada anecdòtica).

4. Proposta del grup PP per a nomenar representant de la Corporació en òrgans col·legiats a Manuel Almiñana Leconte. Com que és una decisió interna del grup popular, el nostre grup decideix abstindre’s. La resta de grups vota a favor

5. Adscripció de Manuel Almiñana Leconte a les Comissions Informatives. Es dóna compte a la resta de la corporació.

6. Plec de condicions per la subhasta de solars, amb nous preus. El nostre grup, per les mateixes raons adduïdes al ple del 28 de gener passat, es va abstindre. La resta de grups va votar a favor. Si fem una mica de memòria, recordarem que en aquella ocasió es va decidir posar a subhasta les parcel·les amb un preu d’eixida de 320,13 € el metre quadrat.

Com que no va haver gent interessada, ara s’ha aprovat posar eixos solars a subhasta amb un preu d’eixida de 260,34 €. Recordem que el destí d’eixos diners serà, entre altres infraestructures, per fer front a la compra de les tres parcel·les per ubicar el pavelló cobert. En l’enllaç anterior, per cert, podeu llegir que va haver altres parcel·les desestimades. Una d’elles, per cert (la B), ara per ara, i amb aquests nous preus, ens haguera resultat més econòmica per a Pedreguer (i si segueixen baixant els euros per metre quadrat encara més): la compra de les parcel·les ha eixit per 272.309,52 €. Aquella parcel·la (que no requeria pagar res en efectiu, perquè els propietaris preferien una permuta) ara ens costaria 260.340 €… si no baixa més, com hem dit, el preu d’eixida del metre quadrat.

7. Moció per la construcció d’un centre per discapacitats. S’aprova per unanimitat.

8. Informes d’Alcaldia.

9. Mocions, precs i preguntes.

Les nostres preguntes (les de la resta de grups, quan ens envien l’acta del ple):

Hem vist que s’ha prorrogat el contracte amb l’empresa de les escoles esportives per al curs vinent. Recordem que fa dos anys [en el plenari del 28 d’agost de 2008, al punt 16 podeu veure la pregunta del nostre portaveu i la resposta del regidor d’esports], quan es va contractar amb aquesta empresa, el nostre grup va denunciar el fet que es preferira aquesta, tot i que una altra, amb la mateixa puntuació, costava 9.500 euros menys a l’any i pagava millor als monitors.
Ara comprovem que han negociat una rebaixa de 18.000 euros. La nostra pregunta és: això significarà una retallada de prestacions, per exemple minorant el que cobren els monitors o contractant menys monitors, o significa que hem estat pagant 18.000 euros de més durant aquests dos anys?

Aquesta pregunta la vam fer després d’una semblant per part del portaveu d’AIXA, a la qual ja va contestar l’alcalde que els monitors seguiran cobrant el mateix. A la baixada de prestacions no contesta i pel que fa al fet d’haver estat pagant 18.000 euros de més, reconeix que sí, però que no es pot fer res [no? No es podia haver contractat directament a l’empresa que cobrava 9500 euros menys?]

Per adjudicar les obres del primer pla E, es va decidir fer un acte públic d’obertura de pliques a l’Ajuntament, on es va presentar tot el conjunt d’obres a fer i on vam poder constatar el nombre d’aturats que cada empresa pretenia ocupar. En canvi, per al segon pla E, la gran majoria d’obres estan adjudicant-se a poc a poc i via junta de govern, sense possibilitat de veure altres ofertes o la quantitat de gent aturada que altres empreses oferien ocupar. Ja sabem que legalment és correcte, però per què no s’ha fet com en el primer pla, que, vistos els temps que corren, haguera semblat molt més transparent?

Se’ns diu que es passarà als grups resum de les adjudicacions.

Pel que sembla, s’ha decidit eliminar la possibilitat d’aparcar a un costat del carrer Sant Blai. Es diu que és per a evitar que els camions topeten amb els balcons que no acompleixen la legalitat vigent (cosa que, pel que sembla, no ha passat moltes vegades). Eixe problema no podia haver-se evitat posant simplement una senyal de “galibo”? En tot cas, eixe carrer és diferent a altres, per exemple el C/ Cervantes, on es va fer una consulta popular per decidir qüestions de circulació? Per què en uns casos s’opta per consultar al ciutadà i en altres com aquest o el carril bici no?

Se’ns contesta que els informes de la policia eren favorables a aquesta decisió. Que les consultes populars no deixarien fer res. Que el carrer Sant Blai és l’eixida natural dels camions i per això no es pot posar una senyal de galibo. Que quan plou, l’aigua s’acumula a una part del carrer, etc. Que, d’altra banda, això és reversible, i que només s’ha rebut la queixa d’un veí.

Ens agradaria saber com l’estat de l’estudi d’integració paisatgística per al pavelló. Ja ha passat el termini (el mes passat): com ha anat? Quin resultat ha tingut l’enquesta?

Contesta el senyor alcalde dient que ja està, efectivament, en mans de l’arquitecta, que està enllestint els resultats i que aviat es passarà per ple extraordinari.

I no havent més assumptes a tractar, s’alça la sessió, no sense recordar que demà a les 12,00 és la inauguració de l’espai cultural.