Pel seu interès sociològic transcrivim sencera la pregunta del nostre portaveu al plenari del mes passat i les contestacions de la regidora de Benestar Social:

El Sr. Ferrús preguntà a la Regidora de Benestar Social: ens agradaria saber els criteris o les prioritats a l’hora de cedir el pàrquing del rastre a les associacions.
Ho diem perquè ens consta que algunes associacions de mares i pares ho han demanat, per exemple l’ampa de l’institut; però és que l’ampa del trinquet també ho ha demanat fa temps i encara no se’n sap res i s’ha considerat poc prioritari. Suposem que això de poc prioritari serà una broma, ja que no s’entén que es considere poc prioritària una associació que representa tota la societat civil, perquè tothom passa per l’escola i després per l’institut, i sí que consideren prioritàries, en canvi, associacions confessionals que constitucionalment no haurien de tindre cap preferència.
La regidora contestà: els criteris pareix ser que anem a discrepar, si són vostès els que ho fan o som nosaltres.
Les associacions de mares i pares sí que és veritat que ho han sol·licitat, les dos dels col·legis i la de l’institut, han demanat per escrit el poder participar en el torn del rastre, i van exigir o era un punt per a poder-se fer efectiu que se’ls donara abans d’acabar el curs escolar.
Desgraciadament els criteris que podem adoptar des de l’ajuntament en aquestos moments, no es poden fer. L’ajuntament en aquestos temps abans d’acabar el curs escolar, és impossible que aquestes associacions participaren en el torn del rastre, també dir-li que pareix ser que havien disfressat per poder anar de viatge, baix la petició de l’ampa. Nosaltres no estem donant a cap associació que disfrute del rastre per anar de viatge a cap lloc. Aleshores, em va parèixer un poc lleig que feren la petició baix el nom de l’ampa per anar de viatge, pot ser que, ara en aquestos moments és impossible fer efectiu la petició.
El Sr. Ferrús afegí: pensem que la segona part de la pregunta no està contestada, hi ha associacions religioses, concretament confraries, que sí s’han beneficiat de la cessió del pàrquing.
La regidora contestà: sí, sempre s’ha cedit. La pregunta abarca alguna cosa més o és simple curiositat?.
El Sr. Ferrús contestà: simplement el tema de les prioritats, que es considera més prioritari associacions confessionals que associacions civils?.
La Sra. Gilabert va dir: no es considera prioritari una associació confessional, com ho diu vostè, no té res a veure. Això no té res a veure. Simplement hem pensat que, des del nostre punt de vista hi ha associacions que per necessitats o pel que fan, que reverteix en el poble [serà interessant conèixer la llista d’associacions i què és el que ha revertit en el poble], podíem tenir una prioritat abans de l’altra.
També condicionava molt el fet que per poder participar fora abans d’acabar el curs. Tu demanes una cosa i tal com la demanes se’t pot donar, no es pot condicionar el fet que et donen allò que demanes.