Amb l’absència del regidor de COMPROMÍS, Joan Miquel Vidal, per motius laborals, i cap a les 20:30h, s’obria la sessió, que es desenvolupà com segueix:

1. Aprovació de l’acta anterior, de 30 de juliol del 2015. L’acta fou aprovada per unanimitat.

2. Presa de possessió del regidor de la CUP, Albert Noguera Ballester. Des de COMPROMÍS, aprofitem l’avinentesa per desitjar al nou regidor un pas fructífer per la Corporació Municipal.

3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.

4. Sol·licitud d’inclusió Pla complemetari al Provincial d’estalvi energètic. Com pot veure’s al document enllaçat, es tractava de sol·licitar una subvenció per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi. De  concedir-se l’ajut, la quantitat que aportarà la Diputació, que cobrirà un 95% del cost de l’actuació, serà de 142.500,00 €; l’Ajuntament haurà d’aportar-hi únicament un 5%, és a dir, 7.500 €. El punt va aprovar-se per unanimitat.

5. Ratificació de la resolució de declaració de Pedreguer “poble refugi”. A principis de mes va anunciar-se la declaració de Pedreguer com a “poble refugi”, proposada per COMPROMÍS, que calia ara ratificar, cosa que va fer-se per unanimitat.

6. Devolució del PIE 2013. La premsa va fer-se ressò, durant el mes d’agost, del fet que, com a conseqüència d’una errada de càlcul de Ministeri d’Hisenda, els municipis valencians hauran de retornar a l’Estat una part de la quantitat avançada en concepte de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) 2013. La devolució al Ministeri dels 100.985,15 € que corresponen a Pedreguer es realitzarà en 120 mensualitats. El punt fou aprovat per unanimitat.

7. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). Tal com ja vam avançar en un article anterior i en base a allò contingut en el nostre programa municipal 2015-2019, proposàvem una modificació de l’ordenança reguladora de l’impost de la plusvàlua per tal de rebaixar-lo sensiblement en els casos de les vivendes de més de 5 anys, mantenir-lo tal com està per a les de menys (per tal de desincentivar l’especulació immobiliària). A més, la proposta incloïa augmentar la bonificació aplicable al pagament d’aquesta taxa en cas de transmissió per herència del 50% al 75% i el compromís de l’Ajuntament a informar de la possibilitat d’acollir-se a aquesta bonificació. El punt va aprovar-se; COMPROMÍS el votàrem favorablement.

8. Moció de la CUP per ampliar la resolució d’alcaldia sobre la declaració de Pedreguer com a “poble refugi”. La moció incloïa diverses mesures complementàries a la dita declaració. Va aprovar-se per unanimitat.

9. Moció de la CUP sobre retirada del Reglament per a la concessió de l’Escut d’Or de la vila de Pedreguer. Des de COMPROMÍS compartíem amb la CUP el sentit general d’aquesta moció, però no els detalls de la mateixa. Per aquesta raó, i d’acord amb el Grup Socialista, vam decidir de presentar una esmena per tal de no eliminar el reglament existent (que data de l’any 1996) sinó modificar-lo. D’aquesta manera, podien satisfer-se els que pensem que eren dos eixos principals de la moció original: 1) La reducció de la despesa dedicada a aquesta finalitat; 2) El manteniment d’un reconeixement institucional a les persones que acumulen mèrits excepcionals en benefici de Pedreguer i els seus habitants. Tot això, sense menystenir, com sí que pretenia la proposta inicial, la tasca realitzada per aquelles persones que des de la Corporació Municipal dediquen el seu temps a treballar pel nostre poble, sovint a canvi de cap o una mínima retribució econòmica. Per això, la proposta de nou reglament presentada conjuntament des de COMPROMÍS i el Grup Socialista contemplava: 1) La concessió d’un escut d’argent banyat en or (amb un cost inferior a 50 €) per a aquelles persones membres de la Corporació Municipal, a mode de reconeixement honorífic pel seu treball al servei del municipi; 2) La concessió d’un escut d’or, de les mateixes característiques i en les mateixes condicions que fins ara, a les persones que assolisquen mèrits especials i excepcionals en benefici de Pedreguer i la seua ciutadania (fins ara, i des de l’any 1996, aquesta distinció s’ha concedit únicament 7 vegades: 4 el mateix any 1996 i 3 des d’aleshores). Aquesta proposta alternativa fou aprovada; COMPROMÍS la votàrem afirmativament.

10. Informes d’Alcaldia. L’alcalde va aprofitar aquest punt per informar de diverses bones notícies que hem conegut durant les darreres setmanes:

  • En relació amb el nou centre de salut de Pedreguer, ha estat confirmada ja per al dia 30 de setembre la cita sol·licitada per l’Ajuntament amb la consellera de Sanitat per tal de poder traslladar-li la necessitat de la construcció d’aquest equipament.
  • Pel que fa a l’Espai Cultural, finalment la Diputació assumirà el sobrecost provocat per deficiències en el projecte. A més, està previst que les obres comencen a finals d’aquest any o principis del següent.
  • Les obres del pavelló poliesportiu, aturades momentàniament arran de la detecció d’uns problemes de cimentació no previstos en el projecte, han estat ja represes. A més, el sobrecost provocat per aquests problemes serà assumit íntegrament per la Generalitat.
  • Havent contactat amb responsables del Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat, aquests han traslladat a l’Ajuntament la intenció de fer possible la cessió de la finca del Campell per a usos relacionats amb finalitats socials.
  • Finalment, Rafa Climent, conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha manifestat el seu interés per assistir a la Fira del Comerç de Pedreguer, que tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 d’octubre.

11. Proposta de la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament de Pedreguer per a l’Adhesió a la Marxa Estatal contra les Violències Masclistes. A petició de la Comissió d’Igualtat, va incloure’s en l’ordre del dia aquesta moció, en la qual se sol·licitava l’adhesió de l’Ajuntament a aquesta marxa i la seua implicació per tal de facilitar-hi la participació dels pedreguers i les pedregueres. La proposta fou aprovada per unanimitat.

12. Mocions, precs i preguntes.

A la pregunta d’un dels regidors de l’oposició sobre la creació d’un nou club de futbol al municipi, l’alcalde i regidor d’Esports va explicar que aquesta s’havia produït per iniciativa particular (no de l’Ajuntament) i a títol purament administratiu, davant de la possibilitat que els equips de l’Escola de Futbol Municipal no pogueren ser inscrits per a la competició, ja que per fer-ho és necessària l’empara d’un club i es donava el cas que el Club Esportiu Pedreguer tenia prevista la creació d’una escola pròpia. En tot cas, va informar l’alcalde, atés que el CE Pedreguer finalment sembla que no tindrà escola pròpia, s’està intentant reconduir la situació per tal que els equips de l’Escola Municipal s’inscriguen per a la competició a través d’aquest, com és habitual.

I sense més assumptes a tractar ni cap intervenció del públic, va cloure’s la sessió abans de les 22h.