Després d’alguns mesos de parèntesi, reprenem el sa costum d’oferir-vos el resum dels Plens del nostre Ajuntament amb el corresponent al mes d’abril, que començà puntualment a les 20.30h però que malauradament no va poder emetre’s en directe per problemes tècnics. Cal dir, a més, que des del passat Ple de febrer Juan Gayá s’ha incorporat com a nou regidor del PP, en substitució de la dimitida Yolanda Miralles, el que suposa que s’haja reduït encara més el nombre de dones regidores del nostre poble… Sense dubte, per a fer-hi un pensament…

Bé, l’ordre del dia i el desenvolupament de la sessió ordinària d’abril fou, a grans trets, com segueix:

1. Aprovació de l’acta anterior, de 29 de març.

L’acta va aprovar-se per unanimitat amb una xicoteta esmena sense més importància.

2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.

3. Proposta d’establiment del suport vídeo-àudio per a l’enregistrament de les intervencions de les actes del Ple.

L’equip de govern portava a Ple aquesta proposta (consulta-la ací), aprovada recentment a Ondara i vigent en molts altres municipis valencians i encara en institucions com ara la Diputació de València, que suposa aprofitar els avantatges de les noves tecnologies per tal que les actes dels Plens i altres òrgans col·legiats municipals no hagen de recollir el tenor literal de les intervencions realitzades en les sessions, sinó simplement incorporar la gravació de l’àudio de les mateixes.

En concret, proposàvem l’assumpció dels següents acords:

 • Que de cada sessió que celebre el Ple, la Junta de Govern qualsevol altre òrgan col·legiat de la Corporació s’alçarà una acta escrita que contindrà lloc, data i hora de la celebració de la sessió; indicació del caràcter ordinari o extraordinari; els assistents i els membres que s’haguen excusat; així com el contingut dels acords assolits, si escau, i les opinions sintetitzades dels membres de la Corporació que haguen intervingut en les deliberacions i incidències d’aquestes, amb expressió del sentit del vot dels membres presents.
 • Que aquesta acta es complementarà amb la inserció de la gravació de l’àudio, de les sessions dels Òrgans Col·legiats de manera íntegra de principi a fi, per tant les intervencions dels regidors i regidores seran íntegrament arreplegades en aquest suport signat digitalment. Així mateix l’acta contindrà l’enllaç al vídeo de la sessió de l’òrgan col·legiat per a facilitar la seua reproducció.
 • L’acta escrita en la forma anteriorment indicada i la gravació amb les intervencions incloses en la mateixa, serà signada per la Secretaria de la corporació i per l’Alcalde-President, mitjançant certificat electrònic, i es remetrà al llibre d’Actes de l’òrgan Col·legiat i a la Seu Electrònica.
 • No serà necessari procedir a la transcripció de les intervencions en l’acta, en quedar inserit en la pròpia acta el vídeo-àudio que les arreplegue.

Des del Grup Popular es proposà que, a més de la signatura mitjançant certificat electrònic del secretari i de l’alcalde-president, s’introduïra el sistema de segellat de temps per a la validació de les gravacions, de manera que s’evitaren possibles alteracions i/o manipulacions d’aquestes.

Davant de la necessitat de valorar amb deteniment les implicacions de la proposta popular, s’acordà deixar el punt damunt la taula per tal d’estudiar la qüestió i, en cas de ser viable i convenient, incorporar-la a la moció i portar-la al pròxim Ple.

4. Ordenança reguladora de les Festes de Juliol.

Al Ple de febrer de 2017 l’equip de govern es va comprometre a preparar i consensuar una ordenança de Festes de cara a les de 2018, que ara es portava a Ple (consulta-la ací). L’esmentada ordenança, elaborada a partir de les d’altres pobles veïns i de les indicacions de la Policia Local, estableix les condicions per a l’aprofitament de les vies públiques per part de veïns, entitats o colles; determina els requisits que han de complir les “càbiles”, així com el seu horari i normes de funcionament; i regula l’ús correcte dels gots reutilitzables per tal d’afavorir la sostenibilitat de les Festes. A banda, el document fixa també el corresponent règim de sancions en cas d’incompliment de les seues disposicions.

Tot plegat amb l’objectiu de contribuir al gaudi d’unes festes més segures, socialment responsables i, per tant, satisfactòries per a tothom. Perquè al final del que es tracta és d’això: que tots els pedreguers i les pedregueres puguen gaudir de deu dies de festa de la millor manera possible.

En aquest punt, el nostre portaveu no va poder estar-se de recriminar al grup socialista la seua actitud poc constructiva en relació amb aquesta ordenança (i amb la majoria de temes que duu a Ple l’equip de govern o la resta de grups), en la mesura que, tot i no assistir a les reunions prèvies per a tractar la qüestió ni fer cap proposta d’esmena al respecte amb anterioritat al Ple (propostes que l’equip de govern sempre està disposat a estudiar i, en cas de considerar-les positives, acceptar-les, com s’ha fet en incomptables ocasions amb les d’altres grups), en arribar aquest apareixen uns misteriosos “dubtes” que casualment els impedeixen de donar-li suport. Sembla que aquesta legislatura els socialistes pedreguers han triat no continuar amb la línia de l’anterior legislatura, en què efectivament van treballar, de la mà de la resta de forces d’esquerra locals, pel bé del poble. Una llàstima!

En qualsevol cas, proposta d’ordenança de les Festes de Juliol va aprovar-se amb els vots favorables de COMPROMÍS i PP, i l’abstenció de PSPV-PSOE i CUP.

A partir d’ara, l’ordenança romandrà exposada al públic durant 30 dies, per tal que tothom que ho desitge puga fer-hi les esmenes que considere oportunes.

5. Moció Rastre PSOE.

Aquesta moció tornava al Ple (ara per la via ordinària), després que fóra presentada fora de termini en l’anterior sessió i en fóra rebutjada llavors la urgència.

Com ja vam comentar aleshores, des de Compromís no acabàvem de veure la urgència de la moció, especialment en la mesura que des de l’equip de govern s’està treballant ja, sense necessitat de cap publicitat, en la qüestió, a través del grup de treball creat a l’efecte des de la Regidoria de Comerç, amb presència de les regidores de Comerç i Turisme, l’ADL del Creama, l’administrativa del Rastre i un membre del col·lectiu de mercaders. Aquest grup ha detectat que, a priori, la reducció dels ingressos (que no és nova d’ara, sinó que ve de l’anterior legislatura) podria deure’s a:

 1. El fet de no admetre més llocs d’alimentació, perquè no ho permeten les últimes normes aprovades al respecte. De fet, hi ha una llista d’espera important de llocs d’alimentació.
 2. Respecte dels visitants, en l’últim Ple aportàvem una possible raó en el cobrament de l’euro per aparcar, cosa que no significa que l’Ajuntament es plantege acabar amb aquesta mesura, sinó que potser convé buscar alternatives per a seguir ajudant les associacions a tindre ingressos extra (a banda dels més de 125.000 € que l’Ajuntament ja els aporta a través de convenis, quantitat que enguany va créixer en un 20%).
 3. És evident també la necessitat d’adaptar la localització dels punts de venda a la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene per a la Venda i Preparació d’Aliments en Mercats No Sedentaris de la Generalitat Valenciana i que l’Ajuntament va rebre la setmana passada.
 4. Finalment, convé no menysprear la competència que ha anat sorgint als pobles de la contornada i que fa que els usuaris es repartisquen encara més en cadascun dels nombrosos mercats existents.

En aquest sentit, el grup de treball ha apuntat ja algunes possibles solucions, que hauran d’estudiar-se en més detall. Per exemple:

 1. Portar setmanalment paradetes de productes artesans.
 2. Establir algun tipus de sinergia entre el mercat dels dissabtes i el dels diumenges. En aquest sentit,
 3. Aprofitar el nou espai habilitat al costat del Rockòdrom per a programar-hi activitats que dinamitzen el Rastre.
 4. Etc.

Per això al Ple de març vam votar en contra de la urgència de la moció, que va ser desestimada, de manera també que tinguérem més temps per a traslladar a la resta de grups la tasca del grup de treball, convidar-los a sumar-s’hi i presentar les emenes corresponents a la moció (la CUP, per exemple, va proposar-ne una i des del PP s’estava valorant la possibilitat de fer-ho també).

Així les coses, prèviament a la sessió del mes d’abril des de COMPROMÍS vam traslladar a la resta de grups polítics una esmena (consulta-la ací), feta sobre la que ja va presentar la CUP abans de l’anterior Ple (i que inexplicablement el PSPV no va incorporar directament a la seua moció, ja que sembla que hi estaven d’acord…) i que anava en la línia de traslladar les mesures proposades pel grup socialista al grup de treball esmentat, per tal que se n’estudie la viabilitat, juntament amb altres mesures que puguen considerar-se positives. I sempre que l’estudi previ de l’afluència al Rastre així ho determine.

Amb una puntual precisió terminològica proposada pel PP, s’aprovà per unanimitat incorporar l’esmena de COMPROMÍS a la moció socialista original i, seguidament, s’aprovà, unànimement també, la moció amb l’esmena incorporada.

6. Proposta de no renovació de la concessió de l’AP-7.

Atés que el proper 31 de desembre finalitza la concessió de l’AP-7 i que, per tant, ens trobem en un moment clau de cara a una possible reversió d’aquesta a la gestió pública, l’equip de govern portava a Ple aquesta moció sol·licitant l’alliberament de l’autopista (consulta-la ací), aprovada recentment a les Corts Valencianes amb el vot favorable de tots els grups i l’abstenció del PP.

La intervenció del portaveu del nostre grup, Blai Server, fou la següent:

No és la primera volta que aquest Ple debat la qüestió de l’alliberament de l’AP-7 sol·licitant la fi de la concessió i dels peatges. Ja va fer-se per unanimitat a l’octubre del 1992, també per unanimitat al març del 1997 i igualment per unanimitat a l’abril del 2012. Que siga un tema recurrent en el temps no ha d’estranyar-nos, en la mesura que es tracta d’un clam compartit per la pràctica totalitat dels habitants de la nostra comarca i de les comarques veïnes també afectades, que ja han vist massa vides arrencades a mans d’una N-332 sobresaturada i el territori destrossat per la proliferació excessiva de vies de comunicació.

Al llarg de tots aquests anys s’han succeït les iniciatives que hem dut a terme des de Compromís i abans des del BLOC i la UPV per demanar l’alliberament de l’AP-7, però sempre han topat amb el mur d’un govern de l’Estat (tant popular com socialista) aparentment més interessat en beneficiar les empreses amigues que no en el benestar de la ciutadania valenciana.

En aquest sentit, a la pregunta feta al Govern pel senador de Compromís Carles Mulet el març de 2017 sobre si es té previst prorrogar la concessió, el Govern va respondre-li que “la intención del Gobierno es no prorrogar el plazo concesional; finalizado dicho plazo, revertirá a la Administración General del Estado, que decidirá a partir de ese momento la forma de explotación de la autopista”. Intenció que aplaudim i que esperem que s’aprofite per a acabar d’una volta amb la concessió que ja fa massa anys que dura. Encara que no seria la primera volta que el Govern canvia d’opinió en perjudici dels valencians i les valencianes: en aquest sentit, pareix que a una altra pregunta el mateix Govern ha respost enguany que no té previst alliberar l’autopista al seu pas per terres valencianes.

Siga com siga, considerem que ara és un bon moment per a recordar als que han de prendre la decisió sobre el tema que a Pedreguer, a la Marina Alta i al País Valencià estem farts de pagar i repagar per una infraestructura ja sobradament amortitzada.

La moció fou aprovada per unanimitat.

7. Ratificació de la resolució de suport als bombers de l’ONG PROEM-AID.

Des del gener de 2016, tres bombers andalusos de l’ONG PROEM-AID, dedicada a la realització de tasques de salvament humanitari i ajuda als refugiats que creuen el Mediterrani fugint de la guerra i la misèria dels seus països d’origen i guardonada amb el XXV Premi d’Honor Vila de Pedreguer a la Defensa de les Llibertats i la Solidaritat, estan pendents de judici a Grècia, acusats injustament d’un delicte de tràfic de persones en grau de temptativa. L’Ajuntament de Pedreguer, per resolució d’Alcaldia, havia aprovat ja una declaració de suport als tres acusats i a PROEM-AID, resolució que ara havia de ser ratificada pel Ple (consulta-la ací).

La intervenció del nostre portaveu en aquest punt fou com segueix:

Pensem que la moció ja és prou clara al respecte: no podem permetre, ací i arreu, la criminalització de les tasques humanitàries de salvament que realitzen entitats com PROEM-AID. Atés que aquesta organització va rebre el XXV Premi d’Honor Vila de Pedreguer a la Defensa de les Llibertats i la Solidaritat precisament per desenvolupar aquesta tasca, el mínim que pot fer aquest Ajuntament (a banda de seguir col·laborant econòmicament amb ella) és mostrar-los la nostra solidaritat i suport.

El punt fou aprovat per unanimitat.

8. Informes d’Alcaldia.

En aquest punt, l’alcalde, Sergi Ferrús, va recordar, com és habitual, els noms de les víctimes de violència masclista que malauradament han estat assassinades a Espanya des de l’últim Ple i va lamentar la injusta sentència del cas de “La Manada” (que fa ben poc per acabar amb aquesta xacra social que és la violència contra les dones). A més, va assenyalar que les respostes plantejades pels grups de l’oposició en l’anterior Ple havien estat ja respostes per correu electrònic.

9. Mocions, precs i preguntes.

Finalment, havent respost algunes preguntes adreçades a l’equip de govern pels regidors de l’oposició, va cloure’s la sessió al voltant de les 22.00h.