La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha declarat la caducitat del Document de Referència del Pla General del terme municipal de Pedreguer emparant-se en que l’Ajuntament no ha remés a l’òrgan ambiental dins del termini concedit la documentació requerida, el que impedeix prosseguir amb la tramitació.

Tant des de l’actual equip de govern de Compromís com des de l’equip tècnic sempre s’ha apostat per donar continuïtat al treball que ve realitzant-se des del 2001 per tindre un marc legal urbanístic del qual partir per a poder fer front als problemes d’ordenació existents.

S’ha passat per diferents governs i legislatures (6 amb aquesta acabada d’encetar) amb diferents partits al front de l’administració local i tots aquests han apostat pel Pla General, tant PP, PSOE, AIXA com Compromís. S’ha treballat molt, fet participació ciutadana, adaptacions a tres lleis urbanístiques, exposicions al públic, etc.

Les circumstàncies que han ocorregut els darrers 4 anys (a juny de 2015 Patrimoni demana que es complete el catàleg de béns i espais protegits amb un Inventari de Béns Etnològics, que es lliura a l’Ajuntament en gener de 2018; la Conselleria demana un estudi d’inundabilitat, que es lliura en abril de 2016; s’anul·la la tercera exposició al públic del pla per aparèixer al web un document corresponent a l’anterior exposició; es mantenen nombroses reunions amb els ciutadans afectats per la revisió del sector Molinets per tal de poder donar solució al problema d’inundabilitat d’eixe sector; es retarda la publicació per part del DOCV…) han fet que l’exposició al públic s’allargara fins el dia 20 d’agost, mateix dia en què caducava l’última pròrroga concedida. “En no tindre sentit enviar el document sense haver passat el període d’exposició i sense les al·legacions”, argumenta Héctor Mulet, regidor d’Urbanisme, “ens esperàrem a tindre-ho tot i es va aprovar per ple el dia 29 d’agost, pensant que tant a nosaltres, com a poble, com a Conselleria, ens interessava, encara que haguera passat el termini (per 9 dies), que tirara endavant i evitar així una nova tramitació del mateix document, amb tot el que comporta”.

En qualsevol cas, l’Ajuntament de Pedreguer va fent camí. Des de la comunicació de la caducitat del document, s’han mantingut reunions amb la Conselleria i s’ha decidit aprofitar l’entrebanc per traure profit i així començar els treballs per a l’ordenació detallada del Pla General, i presentar-lo conjuntament. Ací hauria d’haver menys problemes. A diferència de la fase estructural del Pla General, en la detallada recauen les competències de tramitació i aprovació sobre l’administració local.

A més, contràriament al que sembla donar-se a entendre per part de l’oposició socialista, el document que ha caducat no és inservible; de fet, tot eixe treball és vàlid: conté el reajustament exigit per la nova normativa, contempla les variacions corresponents a les al·legacions que han estat estimades i les indicacions dels informes sectorials obtinguts ja; per tant, s’entén que la tramitació anirà més lleugera, afegit el fet de que ara podrà ser tot via telemàtica, el que podrà accelerar el procés.

Pel que fa a les acusacions de negligència que des de l’oposició socialista s’han llançat, l’Alcalde, Sergi Ferrús, ha demanat calma, “deixar les declaracions apocalíptiques” i no alarmar la ciutadania debades; segons diu, “posats a parlar de negligències, enormes o xicotetes, en tot cas, jo les repartiria (encara que no les nomenaria així, el camí d’un pla general està ple d’imponderables, com hem pogut comprovar) com a bons germans i em preguntaria per la responsabilitat d’aquells que van portar les regnes urbanístiques a Pedreguer: socialistes, entre 2003 i 2007; populars entre 2007 i 2011; i responsable socialista en Urbanisme entre 2011 i 2015 -que, el 13 de maig de 2015, pocs dies abans d’eleccions, decideix exposar al públic la primera versió preliminar sense cap informe en relació al seu contingut, ‘vista la urgència determinada per la regidoria a efectes de la seua exposició’. Òbviament, no passa el tràmit, en mancar nombrosos informes favorables”. “Precisament per això”, continua el primer edil, “durant l’etapa 2015-2019, en què vaig estar al front d’Urbanisme, vam decidir, junt a l’opinió tècnica de l’equip redactor, tindre tots eixos informes i flecos ben amarrats, com es pot comprovar per l’activitat desenvolupada durant eixos anys i que es detalla més amunt”.

Respecte a la petició socialista d’assumpció de responsabilitats per haver ocultat suposadament informació “de vital importància per al futur del poble”, des de fonts d’Alcaldia no s’han mostrat massa sorpresos “atesa la manera de fer oposició a què ens té acostumats el grup socialista”. “Dir que s’oculta informació”, han manifestat, “evidencia molt clarament per part dels socialistes la desgana i les poques ganes de treballar per la ciutadania pedreguera: tota la informació, tota, està a l’abast de qualsevol: això sí, s’ha de fer el gran esforç de passar-se per les oficines municipals i demanar-la (inclús es pot fer telemàticament!)”.

Us deixem un xicotet cronograma de la llarga i farragosa tramitació del Pla General i adjuntem imatge amb principals fites en la tramitació del pla general des de l’emissió del document de referència:

 • Eina marc vigent: les Normes Subsidiàries de Planejament de l’any 1983.
 • Maig del 2001. Es signa el contracte per a la redacció del Pla General (Normativa urbanística vigent: Llei 6/1994 Reguladora de l’Activitat Urbanistica (LRAU)
 • Gener de 2002. Es redacta el primer Concert Previ
 • Desembre de 2003: s’informa desfavorablement per la conselleria de territori l’esborrany del PGOU, elaborat durant l’anterior legislatura. Preveia un creixement de població de fins a 48.000 habitants, reclassificava com a sòl urbà la major part dels terrenys que voregen l’actual nucli urbà i a penes arreplegava espais on ubicar Vivendes de Protecció Oficial (VPO). Territori va emetre un informe d’impacte ambiental desfavorable, en el que va alertar dels riscos potencials de contaminació de les aigües subterrànies per les activitats urbanístiques i va exigir que es concretaren els usos de les zones no urbanitzables.
 • Agost 2004: acord PSOE-AIXA per la redacció i aprovació definitiva, abans de 2007, del futur Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). A través de l’Agenda 21 Local s’elaboren els criteris a seguir per a la redacció del concert previ, que hauria de donar pas al PGOU. No obstant, els terminis es dilaten en el temps i acaba la legislatura sense aprovar-se
 • Febrer de 2006. Entra en vigor la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana (LUV)
 • Març 2006: es trenca el pacte. El PG haurà d’esperar.
 • Gener de 2007: Es redacta el segon Concert Previ.
  Entra en vigor la Llei 9/2006, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, que canvia la forma de tramitació dels plans.
 • Setembre del 2009: Redacció del Document Consultiu el qual va ser confeccionat tenint en compte les conclusions derivades dels tallers de participació ciutadana sobre ordenació del territori organitzats en el marc de l’Agenda 21 local i sota el lema de “Pedreguer Poble”
 • Juny de 2012: Emissió per la Conselleria del Document de Referència
 • Agost de 2013. S’engega el Pla de Participació Pública a finals de 2013 (aprovat per unanimitat el 29 d’agost de 2013), que es preveu que finalitze al primer semestre de 2014; integra dues ferramentes metodològiques: els “tallers de paisatge”, els quals es van celebrar a la Casa de Cultura al mes de novembre i on van participar els veïns i les veïnes del municipi que així ho van desitjar i, de manera complementària als tallers, les “enquestes de percepció i valoració” que fins el 24 de febrer de 2014 van estar disponibles a les dependències municipals i també a la web, a fi de conèixer de quina manera la ciutadania entén i valora els distints paisatges existents al poble, com ara l’espai agrícola, el camp amb casetes, el casc antic o les zones de muntanya, entre d’altres.
 • Agost de 2014. Entra en vigor la Lley 5/2014, de Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana
 • 13 de maig de 2015, pocs dies abans d’eleccions, s’exposa al públic la primera Versió Preliminar del Pla però sense informe en relació al seu contingut, “vista la urgència determinada per la regidoria a efectes de la seua exposició”. Òbviament, no passa el tràmit, en mancar nombrosos informes favorables
 • Juny de 2018. Després de sortejar tres lleis urbanístiques valencianes i cinc legislatures, el Ple de l’Ajuntament de Pedreguer, en la sessió celebrada el 28 de juny de 2018, va acordar l’obertura d’un nou termini d’informació pública de la segona Versió Preliminar del Pla General Estructural. Havent-se publicat l’esmentat acord al DOCV, el nou termini d’exposició al públic romandrà obert durant 45 dies hàbils, és a dir, fins al 15 d’octubre. El Pla General podrà ser examinat de dilluns a divendres de 8 a 14 hores en l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament, on l’equip redactor atendrà consultes els divendres de 12 a 14.00 hores. La documentació pot consultar-se també en la secció d’Informació Urbanística del web municipal.
 • Abril de 2019. Després de haver-se detectat un substancial defecte de forma (no coincidir un dels plànols exposats en el web municipal amb l’ordenació correcta -es va deixar penjat el corresponent a l’anterior exposición pública), es torna a portar a ple la proposta d’exposició pública amb la següent proposta d’acord:
  • 1r. -Sotmetre a informació pública la nova versió preliminar del PGE; la informació pública es realitzarà en els termes determinats en l’article 53 d ela LOTUP, amb anunci en el DOCV i en premsa escrita, per termini de 45 dies hàbils.
  • 2n. – Suspendre, durant un màxim de 2 anys, la tramitació de llicències
  • 3r. – Tornar a sol•licitar els informes sectorials
 • 29 Agost 2019
  Acabada l’exposició pública es porta a ple l’aprovació del pla general amb el corresponent informe de les al•legacions presentades, estimant i desestimant-les segons allò acordat per la Comissió de Planificació.
  I es proposa:

  • Aprovar la nova versió preliminar del PGE de Pedreguer amb la incorporació de les correccions efectuades com a conseqüència de l’estimació d’algunes de les al•legacions presentades.
  • Donar trasllat de la nova proposta del PGE de Pedreguer a la Conselleria corresponent a fi d’obtenir la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica i poder continuar amb la seua tramitació fins l’aprovació definitiva.
 • Novembre 2019
  Es resol la caducitat del pla general per arribar fora de termini