En un dels plens més concorreguts de la legislatura, a pesar de ser vacances (o per això) i a pesar dels llamps i aigua al carrer, començava una sessió plenària ben carregada d’assumptes amb el següent desenvolupament:

1.Aprovació de les actes anteriors, 28 de juny i 30 de juliol.

3.Aprovació de les festes locals per 2013. S’aproven per unanimitat el 17 de gener i el 15 de juliol.

4.Aprovació de festes escolars pel curs 2012/13. S’aproven per unanimitat el 2 de novembre, el 18 de març i el 20 de maig.

5.Subhasta dels solars en Galgues Industrial. Podeu veure la informació en aquest enllaç. S’aprova amb l’abstenció del PP.

L’Alcalde va informar de les característiques de la subhasta:

Es tracta de tres solars: a l’Avinguda de les indústries 22 i 24 (amb una extensió de 556,78 i 1028,57 / i un preu d’eixida de 209.800,27 i 387.575,46, respectivament) i Sedassers, 5 (584,12 / 220.102,26; tots més iva).
Els interessats tenen 15 dies naturals per presentar proposicions des de publicació en BOP.
S’ha de deixar una garantia del 5% de pressupost d’adjudicació.
El tipus de licitació és a l’alça.
L’adjudicatari paga totes les despeses ocasionades en l’expedient (publicitat de la licitació, escriptura…)
El preu ix a 376,81 el metre quadrat (taxació gener de 2011).

Davant les reticències de l’oposició a aquest preu, Ferrús va comentar que l’arquitecte va dir que les xifres haurien variat poc de fer-se una taxació nova. I va dir que a la província es pot trobar de tot: des dels 700 € en Torrevieja fins els 300 de Teulada –parcel·la de 1500 metres-, els 240 de Benissa -2.000 m- o els 266 del Verger -1.690 m; 480 a Almoradí o 400 d’Elx…

“De tota manera”, va dir l’Alcalde, “si no té comprador, sempre es pot tornar a taxar i tornar a treure a subhasta. De fet, aquesta serà la tercera volta que ho intentem”.

Davant la crítica del portaveu del PP a que ara el BLOC veu bé el que qualificava d’ineptitud quan el govern popular va intentar vendre les mateixes parcel·les, Ferrús va comentar que la diferència era evident: mentre el PP ja posava l’ingrés d’aquestes parcel·les al pressupost com a ingrés municipal, sense existir de fet eixos diners, l’equip de govern actual les posa a subhasta, però sabent que si no es venen no es desconfigura el pressupost, perquè “nosaltres l’hem fet sobre ingressos reals, i no sobre fantasies, com vostès”… I va afegir que se subhasta per intentar tindre liquiditat per pagar coses que la ineptitud d’algú ha fet que encara no estiguen fetes (en referència al pavelló cobert)

6.Ordenança tinença i protecció d’animals de companyia. S’aprova per unanimitat.

La intervenció de l’Alcalde va ser:

Consta de 40 articles, inclosos en 5 capítols, una disposició final i un quadre de sancions. Els cinc capítols fan referència a l’objectiu i àmbit d’aplicació, a la tinença d’animals, a la presència d’animals a la ciutat, a la tinença d’altres animals i al règim sancionador.
Aquest equip de govern està treballant en aquesta ordenança des de fa uns mesos, sobretot per tal de desenvolupar allò que es deia dels animals de companyia a l’ordenança de convivència del 2009, ja que no solucionava alguns dels problemes derivats de la tinença d’animals, i que es té la intenció de subsanar amb la que portem a ple.
S’ha consultat amb altres municipis i hem adaptat bàsicament la que està emprant-se en el poble veí de Beniarbeig; abans de passar-la a ple hem recaptat suggeriments dels serveis tècnics i del cos de policia.
Un dels problemes que esperem pal·liar és el de les deixalles de gossos (secció dos del capítol III): paral·lelament a l’aprovació de l’ordenança engegarem una campanya d’informació entre la població, augmentant les papereres on dipositar les deixalles i explicant, a través dels agents de la policia, totes les obligacions i sancions que es poden aplicar a partir del mes (que és quan serà efectiva l’ordenança).
Altre problema que ens va fer veure el SEPRONA que es pretén solucionar és el del nombre d’animals que es poden tindre en una vivenda, i que porta problemes d’higiene i convivència.
Altres aspectes a tenir en compte és l’obligació dels propietaris d’animals a facilitar l’accés als serveis municipals i als agents de l’autoritat per realitzar inspeccions (article 7.2), la prohibició d’alimentar els animals als espais públics (17.3), la secció cinquena sobre nuclis zoològics, requisit indispensable per determinades activitats amb animals, l’obligació de portar bosses per arreplegar les dejeccions dels animals…
I un aspecte important és el de les sancions: l’anterior normativa era de difícil aplicació, perquè contemplava fortes sancions per motius, diguem-ne, menors. De fet, a hores d’ara, després de 3 anys de vigència, no s’ha aplicat cap sanció. Amb aquesta hi ha infraccions lleus que van dels 30,05 € als 601,01, quedant-se per la franja baixa aquelles més comeses, com puguen ser embrutar les vies públiques amb deposicions fecals de gossos, deixar que l’animal miccione les façanes o no portar les bosses o altres embolcalls per arreplegar les deposicions dels animals…

7.Modificació de crèdits 4/2012. Podeu trobar informació en l’enllaç del punt 5. S’aprova amb l’abstenció dels populars.

En paraules de Ferrús, “es proposa concedir crèdits extraordinaris per valor de 28.146,64 € i un suplement de crèdit de 162,40 € en les partides següents: prevenció d’incendis forestals, WcCan i Obres instal·lacions esportives i finançar-les amb la baixa d’altres partides (empresa municipal, clavegueram Muntanya de Pedreguer i inversió en instal·lacions fotovoltaiques).

Aquesta modificació es justifica en el primer cas per la creació d’una partida per recollir les despeses per dietes de 5 membres de protecció civil que realitzen vigilància forestal per prevenir incendis des del 15 de juny fins el 15 de setembre, despesa decidida per la decisió de la generalitat de retallar en prevenció d’incendis; d’aquesta manera hem pal·liat el perill que haguera significat deixar el nostre terme sense vigilància; a més, hem augmentat els dies de vigilància.
Quant al WcCan es déu a que la consignació inicial no ha estat suficient, per motius de impostos i altres imprevistos.
La d’instal·lacions esportives es crea per fer front a les despeses d’habilitació del gimnàs i la pista de bàsquet, despesa que estava inclosa en altra partida (reparació i conservació d’instal·lacions esportives), que va quedar sense consignació suficient per l’avaria imprevista de l’acumulador d’aigua calenta dels vestuaris del poli.”

8.Acord de reducció de retribucions Alcalde i Regidors. S’aprova amb l’abstenció del PP.

En la proposta del punt, l’Alcalde va dir:

El govern espanyol està prenent una sèrie de mesures per, suposadament, fer reviscolar l’economia del país; entenem que aquestes mesures el que faran és el contrari, ja que l’economia d’un país difícilment pot tirar endavant si es baixen el jornals i es facilita l’acomiadament per una banda i per altra es pugen els impostos i el preu de les coses de primera necessitat; pensem que no s’ha de ser un gran economista per saber que pujar l’IVA no farà reviscolar el consum, pujar la llum, el gas, el combustible, els peatges, treure medicaments de la seguretat social, el copagament, no farà pujar el consum, però menys encara la baixada de jornals o tot eixe seguit de reformes laborals que no han fet altra cosa que pujar l’atur, facilitant l’acomiadament dels treballadors a cost quasi zero per l’empresari…
Bé, entre eixes mesures està l’eliminació de l’anomenada paga extra de nadal dels funcionaris: amb eixa mesura el consum en Nadal pujarà, no hi ha cap dubte (les nostres felicitacions a comerciants i venedors: les vendes en regals, torrons, etc. pujaran, no cal ni dir-ho!). En realitat, eixa eliminació el que significa és la baixada en aproximadament un 7% del sou dels treballadors públics, ja que a aquests treballadors no és que els regalen dos pagues per la seua cara bonica, sinó que el que tenen és repartit en 14 pagues el seu sou (és a dir, que podrien haver decidit cobrar 12 pagues, però seguiria siguent la mateixa quantitat de diners).
Per això, aquest equip de govern porta aquesta proposta a ple, una rebaixa en les seues nòmines del 7,1%, que equivaldria a l’eliminació de la paga extra. I aquesta proposta es fa en solidaritat amb els treballadors públics; no és cap mesura extraordinària d’estalvi; de fet, no caldria prendre-la, perquè és totalment voluntària i, a més, el pressupost municipal no patiria cap merma en cas de no prendre-la.
Per això ens agradaria que no li pegaren massa voltes al tema, que si per què hem decidit aplicar la rebaixa a les 14 nòmines i no hem eliminat directament l’extra: en primer lloc per què hem volgut, ja que era una mesura voluntària, i en segon lloc, perquè la quantitat que deixarem de costar-li a l’ajuntament és la mateixa: un total de 4.459,28 € entre 2012 i 2013, 1.592,6 el primer any i la resta durant 2013.

Ferrer va voler incloure una esmena, ja que va tornar a insistir en que el sou de l’alcalde i de les regidores estava prou per damunt del que cobraven els alts càrrecs de l’anterior equip de govern i a més tampoc trobava bé que es fera la reducció sobre la massa salarial i no sobre l’eliminació de la paga extra. L’esmena deia que es baixaren els sous a allò que, segons ell, cobraven anteriorment.

L’esmena no es va aprovar, i respecte a les crítiques del portaveu popular Ferrús va dir:

Ja li he dit que no és una mesura d’estalvi (de la mateixa manera que no són mesures de rellançament de l’economia les que estan prenent els nostres ínclits governants espanyols), entre altres coses perquè, gràcies a que tenim aprovats uns pressupostos com cal, no les necessitem. Altra cosa és que gràcies a eixes mesures haguem de modificar-los, per culpa, per exemple, de la pujada de l’IVA.
Repetim que és més bé un gest de solidaritat, que, de rebot, aprofitarem per destinar el que deixarem de cobrar a altres necessitats municipals. D’altra banda, ens permetrà almenys disposar d’alguna quantitat “extra” per ajudar als comerciants en les seues vendes de nadal.
Hem preferit fer aquesta proposta (rebaixar el sou de les tres persones que tenim dedicació) que no altres, com ara, tocar el que es destina a assistències o a alçar la mà per votar, perquè, com que, repetim, és un gest voluntari, no pensem que fóra convenient ampliar la proposta a tota la corporació.

I pel que segueix insistint sobre que el meu jornal és més elevat que el que vostè ostentava, tornarem a repetir el mateix que diem sempre: primer, que és un jornal tret amb els paràmetres que marca la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i segon, que com ja li hem dit en vàries ocasions, a pesar del que vostè diu, aquest equip de govern, amb els nostres sous, li vam significar a l’ajuntament un estalvi de més de 16.000 € durant 2011 respecte al que haguera sigut si hagueren seguit governant vostès… I insistisc: al final de legislatura, aquest equip de govern haurà costat menys diners del que haguera costat el seu.

9.Conveni d’adhesió al pla de Moderniza 6.0. S’aprova per unanimitat.

L’Alcalde va dir:

Amb l’adhesió a aquest pla, que ja han aprovat vora 100 municipis alacantins, el nostre Ajuntament fa un pas important cap a l’administració electrònica.
El Pla Modernitza 6.0 contempla la creació d’una infraestructura tecnològica centralitzada en el suport de la xarxa Internet. Aquesta plataforma oferirà serveis al consistori com la tramitació administrativa en línia, la central de compra del programari municipal, acords de llicenciament de programari específic, administració electrònica, portal web municipal, signatura digital i certificats de seu electrònica.
S’ha calculat que en el termini d’un any, al voltant d’un centenar de municipis de la província ja treballaran al cent per cent amb aquest Pla de Modernització a través de 3.000 processos administratius tipus.
Aquest programa té per objectiu ajudar els ajuntaments alacantins a introduir i mantenir l’administració electrònica en la gestió municipal. D’aquesta manera, podrem normalitzar l’ús d’Internet en els actes administratius municipals amb una plataforma a la xarxa per tramitar tots els procediments.
La idea és apropar l’ajuntament al ciutadà, alhora que les corporacions locals aconsegueixen un estalvi de 1.200.000 euros en suports informàtics.
El programa suposa també un avanç tecnològic de primer ordre en la gestió burocràtica dels consistoris, a més d’un important estalvi en els costos de l’administració.
El Pla Modernitza 6.0 és la consolidació en els ajuntaments del que ara és normal al carrer, a través de l’entorn de comunicació electrònica per Internet.
El projecte desenvolupa la Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics que faculta les diputacions a prestar serveis necessaris per garantir l’efectivitat en l’àmbit dels municipis que no disposen dels mitjans tècnics i organitzatius per prestar-los.
La Diputació sufragarà les despeses d’implantació del sistema, la consultoria de l’organització i la formació del personal. La institució provincial passa d’aquesta manera a convertir-se en soci tecnològic dels ajuntaments. Modernitza 6.0 inclou la implantació, a través de l’Ajuntament en el núvol’, – terme referit a la tramitació administrativa mitjançant Internet- les següents operacions: registres d’entrada i sortida, de factures, la digitalització certificada, la signatura electrònica o notificacions electròniques, el pagament de taxes, l’alta en el padró o la connexió amb expedients, entre moltes possibilitats.
El Pla de Modernització ofereix als ajuntaments de menys de 20.000 habitants la possibilitat d’estar al dia, d’accedir al núvol d’Internet de forma senzilla per a una relació més propera, més directa i més econòmica per al veí: guanyen els ciutadans perquè es simplifica qualsevol acte administratiu i guanyen els ajuntaments perquè donaran als veïns millor servei i s’estalviarà molt.
El projecte, en definitiva, garanteix l’accés a les noves tecnologies a tots els ajuntaments de la província, amb independència de la particular situació econòmica de cada un d’ells. Amb això es contribueix a la vertebració tecnològica de l’Administració local a la província d’Alacant i a un estalvi de més de 1.200.000 euros als ajuntaments de la província.
La Diputació pretén impulsar d’aquesta manera la creació i allotjament a la xarxa de portals municipals, que dotaran als ajuntaments de municipis menors de 20.000 habitants d’un lloc específic on posar a disposició dels veïns aquella informació del municipi que es considere rellevant.
A més es configurarà com una porta d’entrada a la seu electrònica de l’ajuntament des d’on s’oferiran els diferents tràmits municipals.

10.Suspensió cautelar de la tramitació de l’expedient de contractació del servei de subministrament d’aigua. S’aprova per unanimitat.

Es suspèn perquè dues de les empreses consideraven que alguns punts del plec de condicions eren motiu de nul·litat i, per tant, s’esmenaran eixos punts i es tornarà a treure a concurs.

11.Moció en contra de la reforma de la llei de bases de règim local. S’aprova amb el vot contrari del PP.

En la proposta de la moció, Ferrús va dir:

Amb la presentació d’aquesta moció, l’equip de govern denuncia, entre altres coses, l’atemptat contra l’autonomia municipal i el paper dels ajuntaments, ja que l’avantprojecte elimina els criteris de proximitat i subsidiarietat, consagrats en la Constitució i la Carta Europea d’Autonomia Local, i avalada pel sentit comú, mitjançant el reforç del paper de les diputacions i el bandejament de les mancomunitats o les comarques, més properes a la ciutadania. Les conseqüències més immediates d’això seran:
– una rebaixa en la qualitat de vida de la ciutadania, amb l’eliminació de molts serveis que ara es presten (sobretot en l’àmbit social: educació, atenció social, cultura, dona, habitatge, sanitat i protecció del medi ambient) i, contràriament al que s’afirma, la pèrdua de qualitat en els que es continuaran prestant
– l’engrandiment d’un sistema que perpetua l’enxufisme, com el que practiquen les diputacions, i l’inici d’una nova recentralització
– una claríssima involució democràtica, ja que la ciutadania no podrà avaluar, amb el seu vot, els nous responsables de la gestió (ara als ajuntaments, als qui votem directament, però si s’aprova aquesta proposta a les diputacions, als qui trien els partits)
També pensem que significa una nova rebaixa dels serveis públics, amb el constant suggeriment (inclús l’obligació) de privatitzar serveis i, també, la possible desaparició (de facte) de molts municipis, a partir d’ara sense cap competència. I, no cal dir-ho, la supressió d’EATIMs, 3 de les 7 que existeixen al País Valencià, estan a la Marina Alta (La Llosa, Jesús Pobre i la Xara).
Per això, amb aquesta moció pensem que avancem cap a:
1.- La nostra aposta per una gestió més propera a la ciutadania, més transparent i més eficaç. En eixe sentit, continuem reclamant l’eliminació de les diputacions i defensant la comarcalització del país (i l’agrupació de comarques), traspassant les competències i els recursos suficients a les mancomunitats, amb una llei electoral que supere el voluntarisme i que les permeta actuar en la racionalització de la implantació dels serveis o les infrastructures
2.- Un nou sistema de finançament local que assegure als ajuntaments els recursos suficients per prestar els serveis necessaris. L’horitzó mínim hauria de ser el 25% en la participació dels tributs de l’estat.

12.Moció demanant revisió de la ponència de valors. S’aprova per unanimitat.

Raonament de l’Alcalde:

Aquest equip de govern pensa (de fet, algun dels grups polítics integrants ho portàvem al programa electoral) que els valors cadastrals recollits en la ponència del 2007 per al nostre municipi estan sobrevalorats respecte als valors de mercat.
Per això, i perquè un dels motius per demanar un procediment de valoració col•lectiva de caràcter general en un municipi és l’alteració del mercat immobiliari, que done lloc a una desviació significativa de la referenciació dels valors cadastrals respecte als valors de mercat, és pel que portem a debat aquesta moció.
Hem de pensar que a dia de hui les valoracions de les propietats immobiliàries dels pedreguers repercuteix de manera negativa en aspectes com ara, a l’hora de tributar a Hisenda, a l’hora de declarar patrimoni o a l’hora de fer els tràmits al registre de la propietat o per qüestions d’herència (sense comprar ni vendre, s’ha de pagar desorbitadament), ja que molts ciutadans han vist com, de la nit al dia, el seu patrimoni s’ha duplicat o triplicat i això ho notaran en els impostos.

13.Moció sobre la llei de dependència. S’aprova per unanimitat. La va presentar la Regidora de Benestar Social.

14.Moció contra la reforma de la llei sobre interrupció de l’embaràs. S’aprova amb l’abstenció del PP.

La va presentar la Regidora d’Igualtat

15.Informes d’Alcaldia.

Com és habitual, es va fer la relació de subvencions demanades, concedides i denegades.

També es va informar del deute que la Generalitat manté amb Pedreguer de subvencions de 2010 i 2011.

Va informar també sobre la tasca de vigilància que està fent Protecció Civil: 5 voluntaris des del 15 de juny fins el 15 de setembre, de 16,00 a 22,00, amb informe setmanal (actuacions informatives a excursionistes, actuacions correctives a excursionistes, actuacions informatives a agricultors, actuacions correctives a agricultors, incendis –Font d’Aixa a Llíber, Mirabarques, Partida campell, un parell de bancals, partida Matoses a Ondara i un del mateix dimecres per la nit al castellet de l’Ocaive; va aprofitar per agrair la tasca de Jordi Domènec, membre del centre excursionista de Pedreguer, que va fer de guia de les brigades per accedir a l’incendi…). A més, estan fent revisió de les boques de rec del terme, pintant de roig fluorescent les tapes d’aquelles que funcionen i fent un pic roig en les que no funcionen.

També va explicar les últimes gestions sobre les urgències nocturnes del centre de salut, explicant que seguien les reunions entre Alcaldes i altres col·lectius i que el 10 de setembre hi ha una reunió dels Alcaldes amb la secretària autonòmica, on traslladaran el que ja van firmar el 17 d’agost el 9 alcaldes dels municipis afectats, exigint la reobertura de les urgències nocturnes.

Finalment, va recordar que el 3 de setembre comença una nova campanya d’excavació a la cova del Randero.

16.Mocions, precs i preguntes.

Destacar entre les diferents preguntes la que va fer el portaveu popular i que deu considerar de les coses més prioritàries del món, perquè va ser exactament la mateixa que va fer al ple de juny i era que per què no onejava al balcó consistorial la bandera espanyola. Va pregar a l’Alcalde que s’acomplira l’anomenada llei de banderes i que es tornara a penjar. Oh, quina preocupació més gran per al pobre ciutadà de Pedreguer, pardieu!!!

I siguent les 23,45 hores, es va tancar la sessió, quan ja la pluja havia acabat i tothom va poder tornar a casa a dormir, per fi, amb una mica de fresqueta. Què bé!!!!