A les 20,30 va donar començament la sessió amb el següent desenvolupament:

1. Aprovació de les actes anteriors, 28 de gener i 26 de març. S’aproven després d’incorporar un parell d’esmenes (faltaven les contestacions de la regidora de Festes a unes preguntes dels socialistes).
2. Donar compte de la renúncia de la Regidora Deme Blasco Pedro.
3. Donar compte de les resolucions d’alcaldia.
4. Modificació de crèdits 1/2010 del pressupost prorrogat.

El punt es va aprovar amb el vot de qualitat de l’Alcalde, per tal com es va produir un empat (5 vots a favor i 5 en contra, amb l’abstenció del nostre grup: des del punt 3 el PP estava amb un regidor menys per la renúncia de la seua regidora). El nostre portaveu va argumentar el vot en aquest sentit:

Aquest punt de l’ordre del dia deixa patent allò que ja hem parlat en altres ocasions, la poca previsió i el poc realisme dels pressupostos que elaboren vostès: en a penes 15 dies no només ens presenten la necessitat de concertar un préstec per més de 480.000 euros, sinó que es creen partides noves que no contemplaven en el projecte de pressupostos que pretenien aprovar el mes passat. Tot plegat diu ben poca cosa de la seua gestió econòmica. O siga, que, si s’haguera aprovat el pressupost que van presentar per a 2010, hui, un mes després, ja haguera quedat desfasat.

49.524,31 euros d’eixa modificació són per a les partides noves i no previstes: treballs realitzats fora de pressupostos, despeses extres, etc. És a dir, més o menys un 10%.

La resta, fins a més de 483.000 euros, sí que eren despeses previstes en el projecte de pressupostos que van presentar per a 2010, que considerem més o menys raonables, tot i que alguna d’elles no estava previst sufragar-la amb préstecs; ens referim a la partida més grossa, els 277.000 per als terrenys del pavelló. La intenció era pagar-los amb la venda de les tres parcel·les municipals que tots els grups van aprovar subhastar (amb la nostra abstenció, per cert), però que no han trobat comprador. Però confiem que més endavant, amb una reducció del preu d’eixida de les parcel·les, aquestes puguen vendre’s i, així, poder amortitzar aquest préstec d’ara.

És per tot això que el nostre grup no votarà en contra de concertar aquesta operació, però tampoc a favor per eixe 10% que és conseqüència de la seua mala previsió i la seua política de fets consumats: com en altres ocasions, quan vostès proposen la modificació, la despesa ja s’ha produït i les factures van guardant-se al calaix, esperant a que hi haja partida per pagar-se, castigant per aquesta negligència a les persones o empreses creditores; però no cal tornar a glossar sobre aquest tema: ja estem un poc cansats de repetir sempre el mateix; ens remetem, doncs, a les actes de les nombroses ocasions en què ens hem vist en circumstàncies semblants. Per no esmentar-les totes, que servisquen d’exemple les següents:

  • 2 d’agost de 2007: modificació de crèdits: s’aprova amb els vots de pp, aixa i psoe;
  • 28 d’agost de 2008: reconeixement extrajudicial de crèdits: s’aprova amb l’abstenció d’aixa i socialistes; préstec per romanent de tresoreria negatiu: aixa s’absté però no prospera –requeria majoria absoluta;
  • 16 d’octubre de 2008: sol·licitud de préstec: aprovat amb els vots de pp i aixa; modificació de crèdits: igual;

I el cas més semblant a l’actual i que ens ratifica encara més en l’abstenció:

  • 28 de maig de 2009: reconeixement extrajudicial de crèdits + modificació de crèdits: tota l’oposició en contra: no s’aprova;
  • 25 de juny de 2009: tornen a entrar els dos punts anteriors a l’ordre del dia: el primer no s’aprova pel mateix resultat en les votacions, mentre que el segon s’aprova amb l’abstenció d’aixa;
  • 30 de juliol de 2009: torna a entrar el reconeixement extrajudicial i s’aprova amb l’abstenció d’aixa i la nostra, pel tema dels creditors sense cobrar, alguns des de feia més d’un any.

La nostra postura serà, doncs, la mateixa que en eixa ocasió, l’abstenció.

5. Sol·licitud d’inclusió en el PPOS [Programa Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal] de 2011. S’aprova per unanimitat, després d’un debat entre l’alcalde i representants de l’oposició sobre la magra presentació del projecte (tres fulletes, com sempre, redactades en perfecte castellà, per a demanar una subvenció a un projecte valorat en 450.000 euros per a asfaltar les urbanitzacions de Monte Pedreguer i la Solana).
6. Moció del BLOC sobre l’alliberament de l’AP-7. S’aprova per unanimitat.
7. Informes d’Alcaldia.
8. Mocions, precs i preguntes. Des de les files socialistes es llancen preguntes al voltant de la programació de festes, sobre el llibre d’acolliments civils i sobre l’adequació o no del projecte de la nau cultural a les normes de les Galgues. Podreu llegir-les detalladament, com sempre, tant punt ens facen arribar l’acta del ple. Per la nostra part les preguntes van ser:

Sobre bonificacions de l’IBI: al Plenari de 29 de setembre de 2009 vam aprovar una ordenaça sobre el IBI, on es podia llegir que podien tenir bonificacions els usuaris que acompliren açò: “Sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol” … Però més endavant es llegia que eixa bonificació estava condicionada a “que la instal·lació ho siga tant d’aprofitament tèrmic com elèctric”. En aquest sentit, hi ha hagut veïns que no han pogut beneficiar-se perquè només acomplien amb un dels sistemes. Pot l’ajuntament esmenar aquesta ordenança? No té sentit omplir-se la boca per les energies renovables i després posar tanta trava als veïns.

Se’ns contesta dient que es farà la consulta, però que pensen que els paràmetres són generals per a tots els municipis.

Per a la Regidora de Benestar Social: ens agradaria saber els criteris o les prioritats a l’hora de cedir el pàrquing del rastre a les associacions. Ho diem perquè ens consta que algunes associacions de mares i pares ho han demanat i s’ha considerat poc prioritari (per exemple, l’ampa de l’institut; però és que l’ampa del trinquet també ho ha demanat fa temps i encara no se’n sap res). Suposem que això de poc prioritari serà una broma, ja que no s’entén que es considere poc prioritària una associació que representa a tota la societat civil (tothom passa per l’escola) i més prioritàries, en canvi, associacions confessionals que constitucionalment no haurien de tindre cap preferència.

La Regidora comença dient-nos que segurament els criteris que aplicaríem nosaltres no serien els mateixos que els que aplica l’equip de govern (?¿ i nosaltres que pensàvem que eixos criteris eren objectius i iguals per a tots!). Després ens diu que no es pot acceptar que les associacions condicionen la petició del pàrquing a cap exigència; i, en aquest sentit, diu que les ampes havien exigit fer ús del pàrquing abans d’acabar el curs escolar (i què?); segueix argumentant que s’havien assabentat de que els diners que esperaven treure del pàrquing serien per a sufragar viatges de fi de curs i que l’equip de govern no podia consentir això. Se’ns pregunta si està contestada la pregunta, a la qual cosa el nostre portaveu diu que a mitges:

… pensem que la segona part de la pregunta no està contestada: hi ha associacions religioses, concretament confraries, que sí s’han beneficiat de la cessió del pàrquing?

Se’ns contesta que sí, que sempre s’ha fet així. El nostre grup es pregunta què sufraguen aquestes associacions amb els diners recaptats i si això és més important o prioritari que el que pretenien fer les associacions de mares i pares.

En acabar el torn de preguntes, l’alcalde pregunta si algú del públic vol fer alguna pregunta. Demana la paraula un assistent, pertanyent als Maulets i pregunta a l’Alcalde per què no se’ls ha contestat una instància en què sol·licitaven fer un mural en commemoració dels 300 anys d’ocupació espanyola.

L’alcalde diu que no en sap res.

L’assistent el titlla de mentider, perquè eixa setmana havia estat parlant amb el secretari d’alcaldia i aquest li va dir que l’assumpte ja el sabia l’alcalde.

Després pregunta el jove si l’Ajuntament controla les condicions laborals dels treballadors municipals. L’alcalde diu que sí i el membre del públic li torna a dir mentider, perquè diu que li consten empreses que treballen per a Pedreguer que tenen treballadors sense assegurar. L’Alcalde l’anima a denunciar.

Pensem que són dos temes interessants i importants que haurem d’esbrinar (recordem que hi ha mocions –una i dos– aprovades en el sentit del que preguntava el jove a la primera pregunta).

Un poquet abans de les 22,00 s’alça la sessió.