A les 20:30h, i amb l’absència del portaveu popular, començava el darrer plenari de l’any i un dels més importants, sense dubte, per tal com s’hi havien de debatre els comptes per a l’any 2016. L’ordre del dia i el desenvolupament de la sessió, fou el següent:

1. Aprovació de l’acta anterior, de 26 de novembre de 2015.

Va aprovar-se per unanimitat sense cap canvi.

2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.

3. Presa de possessió de la regidora Àngela Barber.

Àngela va prendre possessió com a regidora del grup COMPROMÍS, en substitució de Joan Miquel Vidal, que el passat mes d’octubre va renunciar a l’acta de regidor per motius laborals. D’ara endavant, la nova regidora es farà càrrec de les àrees de Medi Ambient i Agricultura, mentre que la d’Aigua serà assumida per l’alcalde, Sergi Ferrús. Aprofitem l’avinentesa per desitjar a Àngela un profitós pas pel consistori de l’Ajuntament!

4. Donar compte de l’adscripció a les Comissions Informatives.

Atesa la incorporació d’una nova regidora a la Corporació, i els canvis en les delegacions, corresponia actualitzar la composició de les Comissions Informatives, que queden configurades tal com apareix reflectit en el següent document.

5. Modificació de les persones representants de la Corporació davant dels òrgans col·legiats.

Igualment, calia modificar les persones designades com a representants de la Corporació en els òrgans col·legiats afectats pel canvi en les regidories. Així, Sergi Ferrús (COMPROMÍS), com a regidor d’Aigua, esdevé representant titular en el Consorci d’Aigües de la Marina Alta, amb David Prats (CUP) de suplent. Alhora, Àngela Barber (COMPROMÍS), com a regidora de Medi Ambient, s’incorpora al Consell Agrari Local.

6. Ratificació de l’acord de sol·licitud de subvenció per a la reparació del camí assegador de l’Oquí.

Procedia ratificar en ple la sol·licitud de subvenció aprovada per la Junta de Govern el passat 10 de desembre per a intervenir en la reparació del camí assegador de l’Oquí. La quantitat a subvencionar ascendeix a 41.661,24 €, que representen el 70% del cost total de l’obra, havent d’assumir l’Ajuntament el 30% restant 17.854, 82 €, els quals estaven contemplats en la proposta de Pressupost duta al ple per l’equip de govern. El punt va aprovar-se per unanimitat.

7. Pressupost Municipal 2016.

Tal com és habitual, també en aquesta ocasió el regidor d’Hisenda, Sergi Ferrús, va realitzar una breu explicació del compte que portava l’equip de govern a ple per al seu debat, basant-se en aquesta presentació (http://www.slideshare.net/Ajuntament_Pedreguer/pressupost-municipal-2016-pedreguer).

Al següent enllaç podeu consultar també el detall de les partides que conformen la proposta de pressupost, tan pel que fa als ingressos com a les despeses: http://pedreguer.compromis.net/files/2015/12/pressupost2016darreraversio.pdf.

En aquest punt, el nostre portaveu, Blai Server, va realitzar (resumidament, per manca de temps) la següent intervenció:

El regidor d’Hisenda ha exposat ja, en línies generals, la proposta de pressupost per a l’exercici 2016 que porta a ple l’equip de govern. Per això, em limitaré a esmentar alguns elements que des del grup municipal de COMPROMÍS considerem destacables i que fan que aquesta proposta de compte siga mereixedora del nostre vot favorable, i pensem que també del de la resta de grups del Consistori.

En matèria d’ingressos, en el pressupost que ací proposem continuen predominant, de manera destacada, aquells que provenen d’impostos de caràcter directe, és a dir, aquells que es paguen en funció d’allò que cadascú posseeix, i que des de COMPROMÍS pensem que, amb una naturalesa progressiva, haurien de ser la font principal de recursos per a qualsevol administració pública.

Pel que fa a les despeses, ja ha explicat Sergi que el capítol primer, corresponent a les despeses de personal experimenta un increment global del 3,89%, que es deu al pagament als treballadors i treballadores d’aquesta casa de l’extra de Nadal de l’any 2012; a la previsió del salari de mig any del conserge que es farà càrrec del nou pavelló a partir de la finalització de les obres; i, finalment, a l’increment de les retribucions d’alts càrrecs. Respecte d’aquesta última qüestió, de les 2 dedicacions més que, a banda de la de l’alcalde (que, aprofitem per recordar-ho, enguany es congela), poden correspondre com a màxim a un poble de les dimensions de Pedreguer, segons la Llei 27/2013, es proposa assumir-ne 1 i repartir-la entre quatre dels altres cinc regidors i regidores de l’equip de govern (que deixaran de percebre res per assistències), en funció de la càrrega de delegacions que porta cadascun, de manera que es creen 2 dedicacions del 30% i 2 del 20%. I és que pensem que les hores de dedicació i la feina que realitzen mereixen una compensació en aquesta línia.

En relació amb la resta dels capítols, que constitueixen el gros del compte municipal, podem destacar que la proposta que fa l’equip de govern té un dels seus eixos principals en el benestar dels veïns i veïnes de Pedreguer. Així ho posa de manifest, per exemple, l’increment de la fracció del pressupost destinada a aquest particular: puja la partida de Benestar Social i Sanitat (de 38.000 a 43.000 €: un 13%), la de subvencions a entitats socials i sense ànim de lucre (de 7.200 a 9.200 €: un 27,7%), alhora que es crea una partida dotada amb 19.000 € per a la contractació d’un infermer/a escolar. En resum, les partides destinades a benestar social experimenten un increment global del 57,5%. Això sense comptar l’aportació que fa l’Ajuntament a la MASSMA, que també creix lleugerament (de 85.266,8 a 86.000 €: un 0,86%), i que és la més elevada de tots els pobles que formen part de la mancomunitat. És a dir, que l’augment global de les partides de caire social se situa en el 20%.

Un altre d’aquests eixos el constitueix el foment de l’ocupació. Així doncs, per primera vegada, i de manera consensuada amb la resta de grups de l’equip de govern, s’ha previst la posada en marxa d’un programa de foment de l’emprenedoria, amb una consignació de 45.000 €, i que se sumarà a altres iniciatives que ja es duen a terme en aquesta línia, com les Beques Salari, i que enguany rebran la xifra acostumada de 200.000 euros. El que fa un increment del 22,5% en el pressupost destinat a aquesta finalitat. A més dels 146.519,04 € corresponents al Taller d’Ocupació, que venen subvencionats pel SERVEF.

La cultura i l’educació es troben també al centre de les prioritats d’aquest pressupost. I és que, pel que fa a la primera, creix en un 6,2% (de 72.699 a 77.190 €) allò destinat a convenis amb associacions i entitats culturals. A més, en aquesta mateixa àrea, s’ha previst també la publicació de sengles obres de divulgació sobre les troballes realitzades a les coves del Comte i del Randero (amb un cost previst e 4.150 €), per tal de donar-les a conèixer als veïns i veïnes de Pedreguer, juntament amb el projecte o primera fase del Museu Històric i Etnogràfic (amb una dotació de 50.000 €), pendent des de fa diverses legislatures. En aquesta línia, a més, es proposa la creació, per primera vegada també, d’una partida destinada a la rehabilitació del patrimoni cultural del nostre poble (de 20.000 €). En l’àrea d’Educació, la partida d’activitats extraescolars (que ja s’havia incrementat en l’exercici anterior per atendre les necessitats del projecte de Comunitats d’Aprenentatge) creix enguany en un 45 % (de 17.700 a 25.700 €) amb la finalitat d’organitzar, en col·laboració amb l’institut, una escola d’estiu d’anglés destinada a l’alumnat de secundària . Alhora, es crea una partida per dotar econòmicament un programa de beques per a estudis postobligatoris, és a dir, universitaris i de Formació Professional (15.000 €).

També en la base de la proposta de pressupost que ací portem es troben, per quart any consecutiu, els projectes sorgits del Programa Municipal de Pressupostos Participatius, que ja ha detallat Sergi, i que enguany comptaran amb una consignació de 298.167 € o 235.400 € (en funció si les obres dels pluvials són finalment subvencionades per la Diputació o ha d’assumir-les l’Ajuntament), xifres en qualsevol cas, superiors a les dels exercicis anteriors si tenim en compte que enguany s’ha dotat d’entitat pròpia a la part de la partida de Pressupostos Participatius que fins ara es destinava al foment de l’ocupació i les ajudes socials.

Per no estendre’m més, vull destacar també altres mesures que apareixen reflectides en aquesta proposta de pressupost, com són l’ampliació de la xarxa wifi (de 3.000 a 5.000 €), la creació mancomunada amb Ajuntaments veïns d’un refugi per a animals abandonats (7.500 €), l’increment d’un 36,4% (d’11.000 a 15.000 €) en reparació de parcs i jardins, i d’un 20% (de 50.000 a 60.000 €) en reparació i conservació de vies públiques, la realització del projecte per habilitar com a llar de gent gran la casa de la plaça de l’Amistat cedida molt generosament per la família Comes (20.000 €), una primera fase de les obres de rehabilitació del cementeri (32.000 €), l’inici del procés d’urbanització que ha de permetre l’ampliació de la Residència (65.000 €), entre moltes altres qüestions.

En definitiva, perquè pensem que les mesures que he enumerat i el conjunt del pressupost que les conté resultaran beneficioses per al poble i els veïns i veïnes de Pedreguer, ja que tenen com a línies mestres essencials (com he detallat) el foment del benestar social, la millora de les oportunitats d’ocupació i la promoció cultural i educativa, des de COMPROMÍS votarem a favor d’aquesta proposta de pressupost municipal per a l’exercici 2016. I demanem als grups de l’oposició que ho facen també, per tal com hi han estat recollides i incloses bona part de les propostes que, aquells grups que així ho han volgut, ens han plantejat durant les darreres setmanes.

Finalment, la proposta de Pressupost Municipal per a l’exercici 2016 portada al ple per l’equip de govern va aprovar-se amb els vots favorables de COMPROMÍS i la CUP, i l’abstenció de PSPV-PSOE i PP.

8. Aprovació de l’inventari municipal.

Va aprovar-se amb els vots a favor de COMPROMÍS i PSPV-PSOE, i les abstencions de CUP i PP.

 9.  Modificació dels Estatuts de CREAMA.

El passat 25 de novembre la Junta General de CREAMA aprovava una modificació en l’article 3er dels seus estatuts, consistent a incloure-hi el següent fragment: “CREAMA s’adscriuiu a l’Excelentíssima Diputació Provincial d’Alacant, el règim juíric de la qual determinarà l’ordenament pressupostari, comptable i de control economicofinancer i patrimonial pel qual es regularà el Consorci”. Corresponia, doncs, al ple ratificar aquesta modificació, que va aprovar-se amb el vots favorables de COMPROMÍS, PP i PSPV-PSOE i l’abstenció de la CUP.

10. Informes d’Alcaldia.

L’alcalde va informar de la recepció de l’ajuda per a la posada en marxa del Pla Conjunt d’Ocupació de les administracions públiques valencianes, que permetrà la contractació, per part de l’Ajuntament, de 8 persones durant 2 mesos a un 80% de la jornada.

A banda, l’alcalde va enumerar algunes qüestions en què s’està treballant i que esperem que puguen realitzar-se al llarg de l’any 2016, com ara la recepció de les infraestructures de la urbanització La Sella, les obres de l’Espai Cultural, la intervenció al camí del barranc de les Fonts, el PAI Oquins, el pavelló, el Pla General o el centre de salut, entre d’altres.

11. Mocions, precs i preguntes.

No havent cap moció, cap prec, ni cap pregunta, ni des dels regidors i regidores de l’oposició ni del públic assistent, va cloure’s la sessió al voltant de les 21h.

Des de COMPROMÍS PER PEDREGUER aprofitem per desitjar-vos un bon any nou 2016 i ratificar, una volta més, el nostre desig de continuar treballant per tots vosaltres. El pressupost aprovat ens marca unes molt bones línies per fer-ho, i a això ens dedicarem durant l’any que prompte encetarem.