Sessió plenària ordinària, 30 de juliol de 2015

Passades les 20:30h, el dijous 30 de juliol, s’obria la sessió plenària ordinària amb el següent ordre del dia i desenvolupament:

1. Aprovació de l’acta anterior, de 30 de juny del 2015. Fetes unes xicotetes modificacions, s’aprovà per unanimitat.

2. Donar compte de la renúncia de la regidora Maria Isabel Martínez. Aprofitem l’avinentesa, des de Compromís, per desitjar sort a la regidora eixint i per lamentar que, des de les eleccions ençà i per circumstàncies diverses, la corporació municipal haja retrocedit considerablement en matèria de paritat de gènere.

3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.

4. Proposta de creació de la Comissió per a l’estudi de la viabilitat de la municipalització dels serveis. Des de Compromís, tal com vam manifestar durant la campanya electoral, considerem convenient estudiar la conveniència de municipalitzar la gestió d’alguns serveis públics que actualment són prestats per empreses privades en règim d’externalització. Per això, vam proposar a la resta de grups la creació d’una Comissió per a l’anàlisi d’aquesta qüestió, de manera que puga valorar-se com cal si efectivament resulta viable i convenient, i en quines àrees, dur a terme l’esmentada municipalització. La proposta va aprovar-se per unanimitat.

5. Nomenament de la persona representant en el Consell Escolar. Tal com s’havia acordat amb la resta de la corporació, l’equip de govern va comprometre’s a consensuar-hi un dels dos representants al Consell Escolar Municipal, ja que és costum que l’alcalde (l’altre d’aquests dos representants) delegue la presidència del mateix en el regidor de Cultura. Ja que van demanar-se propostes als grups polítics i l’única rebuda va ser la del Partit Popular, des de Compromís votàrem (i així va aprovar-se) perquè el segon representant municipal al Consell corresponguera a aquesta formació. Independentment d’això, la resta grups poden assistir també a les sessions del Consell.

6. Proposta de modificació dels estatuts de la Fundació de l’Escola Infantil. Tal com va acordar-se en la sessió plenària anterior, es proposava modificar els estatuts de la Fundació de l’Escola Infantil municipal per tal d’incloure-hi tots els grups polítics que integren la corporació. Des de Compromís votàrem afirmativament aquest punt, que va ser aprovat per unanimitat.

7. Recurs de reposició INPORMAN. Havent presentant l’empresa INPORMAN un recurs sobre la licitació de les obres del pavelló poliesportiu, en base a allò especificat al plec de condicions corresponia desestimar l’esmentat recurs. En aquest sentit votà Compromís; el recurs fou desestimat.

8. Festes locals 2016: 3 de febrer i 15 de juliol. Aprovades per unanimitat.

9. Festes escolars. La proposta original sorgida del Consell Escolar Municipal havia estat la dels dies 2 de novembre, 26 de febrer i 2 de maig. Posteriorment, a petició d’un dels centres i prèvia consulta amb la resta, s’acordà (i així va comunicar-se en les Comissions Informatives) portar a ple els dies 2 de novembre, 26 de febrer i 29 d’abril, per tal com resulta probable que el 2 de maig siga fixat com a festiu estatal o autonòmic, atés que l’1 de maig cau en diumenge. Aquesta última proposta fou aprovada per unanimitat.

10. Sol·licitud de subvenció d’obres de condicionament del barranc de la Parra. S’aprovà per unanimitat.

11. Proposta del grup socialista sobre participació en actes de culte. Des de l’inici de la legislatura ha estat intenció de Compromís per Pedreguer treballar en l’elaboració d’un protocol per regular l’assistència de representants municipals als actes religiosos que es desenvolupen al municipi. Es tracta d’una qüestió que volíem estudiar amb deteniment, sense pressa, i fer-ho de la manera més completa possible.

És en aquestes circumstàncies que el grup socialista presenta, per a la seua aprovació al ple, una moció a propòsit d’aquesta matèria. Des de Compromís, veiem amb bons ulls la moció (de fet, ja vam votar afirmativament una moció semblant presentada l’any 2003 per AIXA i que no va aprovar-se pels vots contraris del PP i PSOE), però, havent consultat l’opinió del nostre col·lectiu, la considerem insuficient ja que:

1) Pedreguer fa anys que no envia els seus representants als actes religiosos que tenen lloc durant tot l’any al municipi, amb l’única excepció d’alguns dels englobats en les Festes de Juliol o de Sant Bonaventura, als quals pensem que resulta lògica la presència d’algun representant municipal, per tal com es tracta d’actes centrals d’unes festes que són patrocinades i corren a càrrec de l’Ajuntament.

2) La moció deixa alguns aspectes de la qüestió al marge i sense regular.

Per això, a petició dels membres del nostre col·lectiu local, proposem la següent esmena, consistent a  modificar el punt primer de la moció, de manera que quede així (el subratllat és la part que proposem afegir): “La Corporació Municipal del M.I. Ajuntament de Pedreguer no participarà com a tal en els actes de processons i actes de culte de les distintes religions i confessions que, periòdicament, tenen lloc en el poble de Pedreguer, excepte en aquelles englobades en la programació de les Festes Majors, que patrocina el mateix Ajuntament, i en aquest cas serà Alcalde/essa o persona en qui delegue qui represente l’Ajuntament; la resta de membres de la corporació participarà, sempre a títol individual, en les processons i actes religiosos que estime convenients.” Tot això a l’espera d’elaborar un protocol que ordene més detalladament el particular, ja que no es tracta d’una qüestió urgent ni prioritària.

Així les coses, i davant del fet que, ateses les circumstàncies puntuals del plenari en qüestió, resultava previsible l’aprovació de l’esmena (a disgust dels proposants de la moció), plantegem al grup socialista una solució de compromís, que és acceptada: deixar la moció sobre la taula, a l’espera de poder estudiar-la amb més temps en el marc de la configuració d’un reglament que la contemple.

12. Informes d’Alcaldia. Com és habitual, l’alcalde informà de les actuacions realitzades des de l’últim ple, el gros de les quals poden consultar-se a l’apartat de notícies del web municipal. En aquest sentit, convé destacar el fet que s’han iniciat ja les obres del pavelló poliesportiu i del pont que unirà les dues parts del polígon industrial, i la col·locació de les cistelles per a la pràctica esportiva a la pista coberta de l’institut. També va informar l’alcalde de les subvencions i ajuts concedits a l’Ajuntament. I, finalment, es va donar compte del deute que la Generalitat manté amb Pedreguer: 45.950,69 €.

13. Mocions, precs i preguntes. En aquest punt, l’equip de govern va proposar, atenent a una petició ciutadana realitzada un cop acabat el termini per a l’elaboració de l’ordre del dia, la inclusió en aquest de l’ampliació del termini d’exposició al públic del Pla General durant el màxim permés per la llei, és a dir, 22 dies hàbils. D’aquesta manera, pensem, es compensarà, almenys parcialment, el fet que el període d’exposició (que finalitzava el proper 4 d’agost) haja tingut lloc en un moment de l’any complex (coincidint amb les eleccions, les Festes i l’estiu) i es donarà a la ciutadania un major marge de temps per consultar-lo. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

A la pregunta del regidor de la CUP, l’alcalde assenyalà que, tal com ja vam manifestar des de Compromís, està realitzant-se l’estudi per tal de valorar la conveniència de demanar una revisió dels valors cadastrals, per bé que la coincidència amb el període de vacances endarrerirà lleugerament la seua finalització.

Des de les regidories de Serveis Municipals i Medi Ambient va prendre’s nota de la proposta del grup popular d’habilitar-se una sèrie d’hidrants a la canonada d’aigua situada al vessant de la Muntanya Gran.

Sense més mocions, precs ni preguntes, i sense cap més qüestió a tractar, va cloure’s la sessió al voltant de les 21:15h.

Arxivat en: Compromís, Pedreguer, Plenaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *